Životní prostředí a odpady

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se dřevin, nakládání s vodami, zemědělského půdního fondu, rybářství, lovu, odpadu aj.


‹‹   Předchozí    2

Vyjádření dle § 18 zákona 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

 

Závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

folder-document.png K umístění, provedení a užívání stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Žádost se vyřizuje za účelem vyřízení jiných situací (např. územní a stavební řízení), pokud není vydáváno koordinované závazné stanovisko.

 

Závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

K umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k jiným řízením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska nakládání s odpady.

 

Změna kultury pozemku (rozhodnutí v pochybnosti)

folder-document.png Rozhodnutí o tom, že se jedná o součást zemědělského půdního fondu.

 

Žádost o přistavení odpadové nádoby

folder-document.png Žádost se vyřizuje za účelem přistavení odpadové nádoby. Odpadovou nádobu o objemu 120 l lze přistavit pouze k rodinným domům. O konečném přistavení odpadové nádoby rozhodne příslušný odbor.

 

Žádost o přistavení velkoobjemového kontejneru

folder-document.png Žádost se vyřizuje za účelem přistavení velkoobjemového kontejneru (VOK). O jeho přistavení mohou požádat fyzické osoby (nepodnikající), společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva. Ostatní žadatelé si přistavení VOK objednávají samostatně u Technických služeb Karviná, a. s., na vlastní náklady.

 

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

folder-document.png Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy.

 

Žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska

folder-document.png Vyjádření z hlediska ŽP je třeba k vyřízení jiných situací (např. územní a stavební řízení).

 

Žádost o vyjádření k záměru kácení dřevin na pozemcích v majetku statutárního města Karviné

folder-document.png Žádost se podává za účelem posouzení zdravotního stavu dřeviny a vhodnosti stávající výsadby v návaznosti na sadovnickou hodnotu jedince.

 
‹‹   Předchozí    2