Prevence kriminalityerb-mestska-policie-karvina.jpg

 

Manažer prevence kriminality

slezak.jpg

Petr Slezák
prevence kriminality
Telefon: 596 387 905
Email:

 

 

Hlavními cíli prevence kriminality jsou snižování míry a závažnosti trestné činnosti, omezování příležitosti k páchání trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů města. Statutární město Karviná se přihlásilo k programu prevence kriminality v roce 1996 na základě výzvy Ministerstva vnitra České republiky. Rozhodujícím faktorem byl vysoký nápad trestné činnosti. Policie České republiky, Městská policie Karviná a Komise bezpečnostní a prevence mapují bezpečnostní situaci ve městě. Na tomto základě a v souladu s Koncepcí prevence kriminality statutárního města Karviné na léta 2016 - 2020 doporučují  projekty  ke schválení Zastupitelstvu města Karviné k jejich realizaci.

Na území města Karviné bylo doposud schváleno a realizováno z oblasti sociální, situační  prevence a z oblasti informování občanů více jak 150 projektů.

Město Karviná v rámci prevence kriminality každoročně finančně podporuje činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, mimoškolní činnost základních a středních škol, kontaktní centrum pro osoby s drogovou závislostí a další organizace.

 

 

Prevenci kriminality lze rozdělit do několika základních směrů – struktura prevence kriminality:Vymezení pojmů prevence kriminality

 • sociální opatření - zabývají se sociálními a ekonomickými problémy, zaměřují se na ohrožené jedince a jejich rodiny, na skupinu obyvatel městské čtvrti, s cílem změnit nepříznivé socioekonomické prostředí, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Jedná se aktivitu ovlivňující proces socializace a sociální integrace;
 • situační opatření – cílem je omezování příležitosti k páchání trestné činnosti, zvyšování rizika dopadení pro pachatele, snižování zisků z trestné činnosti, včetně urbanistického plánování z hlediska potřeb bezpečí občanů a nasazení technických opatření. Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Tuto oblast charakterizujeme jako opatření režimové, fyzické a technické ochrany, které se snaží minimalizovat kriminogenní podmínky. Úspěšnost projektů je vysoká a měřitelná;
 • informování občanů – zprostředkování informací o bezpečnostní situaci, o účinných formách obrany před trestnou činností a zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí. Obsahově se jedná o široké spektrum informací, které se mohou týkat stavu, vývoje a typů kriminality v lokalitách, rizikových způsobů chování, vysvětlování smyslu a výhod zabezpečování majetku a pojištění, technického řešení, možnosti spolupráce v komunitě a spolupráce s policií apod. Cílem projektů je zvyšování informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Objekty prevence kriminality:

 • kriminogenní faktory – sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality,
 • potencionální nebo skuteční pachatelé trestné činnosti,
 • potencionální nebo skutečné oběti trestných činů.

Úroveň preventivních aktivit je tvořena:

 • primární prevencí – zaměřuje se na všechny občany (osvěta, informace, volnočasové aktivity),
 • sekundární prevencí – zaměřuje se na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, povalečství, vandalismus, rasové konflikty), na příčiny kriminogenních situací (dlouhodobá nezaměstnanost, sociální chudoba apod.) a na extrémně nepříznivé životní prostředí (gheta, holobyty, zdevastovaná vybydlená sídliště apod.),
 • terciální prevencí – spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob a je zacílena na rizikové sociální prostředí.

Preventivní aktivity v České republice se uskutečňují na úrovni:

 • celostátní úrovni – na této úrovni jsou realizovány projekty celostátního významu aplikované na území celé ČR;
 • krajské úrovni – úkolem krajské úrovně je přenesení preventivní politiky státu na úroveň kraje. Nástrojem jsou Krajské programy prevence kriminality, které jsou realizovány na území celého kraje, jeho částí nebo území obce;
 • lokální úrovni – cílem městské úrovně prevence kriminality je snižování trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečnosti občanů ve větších městech

Na prevenci kriminality se v Karviné podílí široká škála veřejných institucí i soukromých subjektů. Boj proti kriminalitě se tak stává nedílnou součástí zájmů mnoha zainteresovaných organizací. Vzájemnou spolupráci se zvyšuje efektivnost a účinnost preventivních aktivit.

Koncepce prevence kriminality statutárního města Karviná na období 2023-2028 - dokument

Koncepce prevence kriminality statutárního města Karviná na období 2023-2028.pdf