Městská policieerb-mestska-policie-karvina.jpg

 

Ředitel

bicej.jpg

Mgr. Petr Bičej
ředitel
Telefon: 596 387 904
Email:

 

 

Co je městská policie?

Městská policie je orgánem obce, kterou zřizuje na základě zákona o obcích 128/2000 Sb. zastupitelstvo obce. Další činnost obecních a městských policií, jejich pravomoci a povinnosti jsou stanoveny  zákonem o obecní policii 553/1991 Sb. a dalšími.

Městská policie byla v Karviné založena k 01.09.1991. Ustanovena byla k výkonu svých pravomocí obecně závaznou vyhláškou schválenou Zastupitelstvem města Karviná dne 27.03.1992. Nyní je činnost Městské policie v rámci statutárního města Karviná ošetřena obecně závaznou vyhláškou č. 4/2013.

Ve spolupráci s Magistrátem města Karviné, Policií ČR, dalšími organizacemi a orgány státní správy  a samosprávy zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci našeho města, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu
na pozemních komunikacích, dohlíží nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce. Nad to se zabývá prevenci kriminality  a zpracováním statistických dat pro potřeby Ministerstva vnitra České republiky a plní mnoho dalších úkolů k zabezpečení potřeb občanů našeho města.

Uniformovaní zaměstnanci městské policie, se kterými se občané setkávají běžně na ulici, jsou strážníci. Než se uchazeč o tuto pracovní pozici stane strážníkem, musí se podrobit vzdělávání ve specializovaném akreditovaném školícím centru. Po tuto dobu je zařazen do pozice
tzv. „čekatele“. Po absolvování vzdělávání jeho znalosti a dovednosti prověřuje komise odborníků MVČR. A to každé tři roky v plném rozsahu!

Občané se mohou obracet na strážníky se svými potřebami přímo, nebo prostřednictvím telefonického kontaktu, linky tísňového volání, prostřednictvím E-mailové komunikace nebo prostřednictvím schránek důvěry. Pokud nebude moci městská policie vyřešit věc z vlastní pravomoci, oznámí ji dle věcné a místní příslušnosti kompetentnímu subjektu.

Informace se občané dozví také na Facebookových stránkách „Městská policie Karviná“, nebo na stránkách https://www.karvina.cz/mesto-karvina/mestska-policie.

Službu občanům zajišťuje Městská policie Karviná v režimu 24 hodinových služeb 7 dní v týdnu. Vždy se tedy u nás dovoláte pomoci.