Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Aktuální uzavírky a omezení


komunikace

Silnice III/46810, část Závada, obec Petrovice u Karviné

mapa

úsek

od čp. 24 po křižovatku se silnicí III/46811

druh uzávěry

částečná, celková délka 1 200 m, délka uzavřeného úseku vždy  400 m

termín uzávěry

od 03.04.2019 do 31.08.2019

důvod uzávěry

stání manipulační techniky z důvodu realizace stavby „Komunikace IV. třídy pro pěší – chodník, k. ú. Závada, obec Petrovice u Karviné“

povolil

MMK, OŠR

žadatel

 SEKNE spol. s r.o.

poznámka 

Objízdná trasa: Obousměrný provoz bude zachován. Doprava bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.                                                               

 

komunikace

Místní komunikace ul. Havířská, Letní, Javorova, Lipová, Mírová

mapa

úsek

Karviná - Nové Město u. Havířská – dvorní část, Letní, Javorova, Lipová, Mírová

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 10.04.2019 do 31.08. 2019

důvod uzávěry

demolice bytových domů

povolil

OŠR MMK

žadatel

 AWT-Rekultivace a.s

Zodp. osoba: Petr Konig

poznámka 

Autobusová doprava nebude tímto opatřením dotčena.                                                                      

 

komunikace

Silnice č. I/59 (ul. Ostravská) v úseku mostu ev. č. 59-009

mapa

úsek

Most ev. č. 59-009 převádějící silnici nad železniční tratí č. 320 Bohumín - Čadca.

druh uzávěry

Částečná

termín uzávěry

od 01.04.2019 do 30.09. 2019

důvod uzávěry

Rekonstrukce mostu ev.č. 59 - 009

povolil

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

žadatel

IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

poznámka 

Termíny realizace:

I.etapa  - směr Karviná od 1.4.2019 do 16.6.2019 (převedení dopravy 17.6.2019)

II.etapa - směr Ostrava od 17.6.2019 do 27.9.2019

Objízdná trasa:

Oboustranný provoz bude zachován, a to převedením silničního provozu na neopravovaný jízdní směr.Délka uzavřeného úseku 60 m. 

Po celou dobu rekonstrukce mostu musí být zajištěna bezpečnost na užívaném chodníku na mostě                                                                                                                                             

 

komunikace

Místní komunikace ul. Na Stráni

mapa

úsek

Karviná-Ráj, celá ulice v úseku čp. 302–258 z důvodu výkopových prací před čp. 302

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 26.03.2019

do 28.03.2019

důvod uzávěry

výkopové práce

povolil

OŠR MMK

žadatel

p. Marek Ponza.

poznámka 

Objízdná trasa po ul. Na Stráni a ul. Na Parcelách.                                                                                                                                                  

 

komunikace

Místní komunikace ul. Nedbalova

mapa

úsek

Karviná-Nové Město, slepá část ul. Nedbalova od domu čp. 1711/10

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 25.03.2019 od 07:00

do 29.03.2019 do 16:00

důvod uzávěry

oprava kaverny

povolil

OKS MMK

žadatel

Technické služby Karviná, a.s.

poznámka 

Zadavatel vyzývá všechny uživatele, aby respektovali dopravní značení a přizpůsobili provoz vozidel, parkujících za uzavřeným úsekem, termínu pro provádění prací.

 

komunikace

Místní komunikace ul. Mizerovská

mapa

úsek

I. etapa - bude uzavřen úsek od křižovatky s ul. Družstevní po dům čp. 1990/33, a to v termínu od 25.03.2019 do 28.04.2019.
II. etapa -  bude uzavřen úsek od č.p. 1990/33 po křižovatku s ul.Mickiewiczova, a to v termínu od 29.04.2019 do 02.06.2019.

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 25.03.2019 do 02.06.2019

důvod uzávěry

stavební práce na opravě povrchu místní komunikace ul. Mizerovská

povolil

OŠR MMK

žadatel

SMK, zhotovitel JANKOSTAV s.r.o.

poznámka 

Objízdná trasa: povede po ul. Mickiewiczova a ul. Lesní

 

komunikace

Silnici III/4688

mapa

úsek

na ul. Žižkova bude uzavřena část pravého jízdního pruhu na okružní křižovatce silnice III/4688 (u Kauflandu)

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 18.03.2019 do 26.04.2019

důvod uzávěry

realizace stavby „Oprava ul. Žižkova, Karviná“

povolil

OŠR MMK

žadatel

Veolia Energie ČR, a.s.

poznámka 

Provoz na silnici III/4688 zůstane zachován.

 

komunikace

Místní komunikace ul. Žižkova

mapa

úsek

v úseku od okružní křižovatky se silnicí III/4688 po odbočku k poliklinice

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 18.03.2019 do 26.04.2019

důvod uzávěry

realizace stavby „Oprava ul. Žižkova, Karviná“

povolil

OŠR MMK

žadatel

STRABAG a.s., IČ 60838744,

poznámka 

V rámci uzavírky bude přemístěna autobusová zastávka Karviná, Hranice, poliklinika na autobusovou zastávku Karviná, Hranice, bazén pro autobusové linky MHD č. 511, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520. Po celou dobu uzavírky bude u těchto linek platit výlukový jízdní řád.

Objízdná trasa bude vedena po silnici III/4688 (ul. Leonovova), silnici II/475 (ul. Rudé armády) a po místní komunikaci ul. Čsl. armády.

 

 

komunikace

místní komunikace ul. Lázeňská, Karola Śliwky, Poštovní a Mlýnská

mapa

úsek

rozsah dle situačních snímků

druh uzávěry

v závislosti na konkrétních etapách jednotlivých úseků

termín uzávěry

od 09.05.2018 do 15.5.2019

důvod uzávěry

realizace akce „Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města“

povolil

OR MMK

žadatel

STRABAG a.s., IČ 60838744,

Ing. Radomír Koloničný, stavbyvedoucí

tel.: + 420 605 220 392, e-mail: radomir.kolonicny@strabag_com

technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na staveništi:

VYSPLAN s.r.o., IČ 27717089,

Ing. Miroslav Chytílek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

tel.: + 420  734 523 234, e-mail: m.chytilek@vysplan_cz

poznámka 

Druh, úseky a termíny uzavírky místních komunikací je stanoven následovně:

a)       I. etapa – 1. část - úplná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Mlýnská a Masarykovo náměstí po křižovatku s ul. Poštovní, v městské části Karviná-Fryštát. 

Termín od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:29 hod. dne 19.08.2018.

 

b)      I. etapa 2. – 3. část – částečná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Fryštátská po odbočku do parku Boženy Němcové, v městské části Karviná-Fryštát.

Termín od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:29 hod. dne 19.08.2018. (V souvislosti s realizací tohoto úseku akce bude rovněž od 19.07.2018 do 19.08.2018 uslepena ul. Fryštátská v úseku od křížení s ul. Karola Śliwky (od provozovny Bylinky u Blanky) po křížení s ulicí Vydmuchov. Vjezd do tohoto uslepeného úseku ul. Fryštátské bude povolen pouze od nemocnice. Vozidla se v uvedeném období dostanou do Darkova z tř. 17. listopadu přes ulici Poštovní a dále po částečně uzavřené ulici Karola Śliwky.)

 

c)       II. etapa – 1. část – úplná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Poštovní po křižovatku s ul. Fryštátská, v městské části Karviná-Fryštát.

Termín od 00:00 hod. dne 20.08.2018 do 23:59 hod. dne 30.11.2018.

 

d) II. etapa – 2. a 3. část – částečná uzavírka místní komunikace ul. Lázeňská, úsek od odbočky do parku Boženy Němcové po okružní křižovatku u mostu Sokolovských hrdinů, v městské části Karviná-Lázně Darkov. Termín od 00:00 hod. dne 20.08.2018 do 23:59 hod. dne 15.5.2019.

 

Objízdná trasa:

a) Příjezd na Masarykovo náměstí (kostel, pošta): po silnici I/67, po místní komunikaci ul. Husova, ul. Na Bělidle, ul. Mlýnská.

    Výjezd z Masarykova náměstí (kostel a pošta): po místní komunikaci ul. Mlýnská, ul. Na Bělidle, ul. Hornická stezka a po silnici I/67.

    Vjezd na (výjezd z ) parkoviště u Prioru bude z ul. Karola Śliwky naproti zimního stadiónu, kde budou odstraněny stávající květináče.

     Příjezd na ul. Svatováclavská bude z místní komunikace Masarykovo náměstí (mobilní zeleň přesunuta k přechodu pro chodce na ul. Karola Śliwky).

     Příjezd na ul. Markova bude po ul. Hrnčířská a dále po místní komunikaci mezi budovou ČSOB a č.p. 40, kde bude odstraněno DZ C 7a (Stezka pro chodce) a dojde k rozšíření komunikace.

 

b) bez objízdné trasy, doprava bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.

    V rámci I. etapy – 3. část bude část místní komunikace ul. Fryštátská uslepena, a to v místě před křižovatkou s ul. Karola Śliwky s tím, že vjezd (výjezd) do (z) uzavřeného úseku bude od ul. Vydmuchov.

 

c) směr lázně Darkov: po silnici I/67 (tř. 17. listopadu), po místní komunikaci ul. Vydmuchov, ul. Fryštátská a ul. Karola Śliwky.

     Příjezd na parkoviště u dětského dopravního hřiště a k budově MP Karviná bude po místní komunikaci ul. Univerzitní náměstí, dále po místní komunikaci pro pěší (překryta DZ C 7b) přes park a po místní komunikaci ul. Univerzitní park (pouze pro držitele karty R4 a MP Karviná).

 

d) bez objízdné trasy, bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh, doprava bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.

 

 

Po celou stavby v termínu od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:59 hod. dne 30.11.2018 bude pro autobusovou linku MHD č. 877517 Fryštát – Nové Město – Hranice – Mizerov – Lázně platit výlukový jízdní řád.

Autobusová zastávka Karviná-Fryštát, Poštovní (směr lázně Darkov) bude přemístěna na tř. 17. listopadu do prostoru bývalé zastávky poblíž budovy VZP.

 

Autobusová zastávka Karviná-Fryštát, Poštovní (směr z lázní Darkov) bude přemístěna na zastávku Karviná-Fryštát, univerzita.

 

Autobusová zastávka Karviná-Darkov, hotel (v obou směrech) bude zrušena a ve výlukovém jízdním řádu nahrazena zastávkou Karviná-Ráj, nemocnice.

 

Autobusová zastávka Karviná-Darkov, lázně (v obou směrech) bude  přemístěna na ul. Těšínská, pozemek parcelní čísla 554/2 a 554/3 oba v katastrálním území Darkov (za mostem Sokolovských hrdinů), kde bude vybudován bezpečný nástupní prostor s přenosným označníkem.

 

komunikace

místní komunikace na ul. Mírová, ul. Mládežnická, ul. Havířská, ul. V Nádvoří, ul. Květinová v Karviné-Novém Městě

mapa

úsek

rozsah dle situačních snímků

druh uzávěry

v závislosti na konkrétních etapách jednotlivých úseků

termín uzávěry

od 15.12.2018 do 30.4.2019

důvod uzávěry

Postupná demolice bytových domů

povolil

OR MMK

žadatel

AWT Rekultivace

poznámka 

Druh, úseky a termíny uzavírky místních komunikací je stanoven následovně:

I. etapa – - místní komunikace ul. Mírová, (úsek od křižovatky s ul. Makarenkova po dům čp. 1256 a od domu čp. 1247 po dům čp. 1436), v délce cca 250 m, úplná uzavírka v termínu od 15.12.2018 do 15.02.2019

 

II. etapa - místní komunikace ul. Mládežnická (úsek od domu čp. 1259 po dům čp. 1293), v délce cca 150 m, úplná uzavírka v termínu od 15.01.2019 do 15.03.2019

 

III. etapa – 1- místní komunikace ul. Havířská (úsek od domu čp. 1293 po dům čp. 1288), v délce cca 240 m, úplná uzavírka v termínu od 15.02.2019 do 15.04.2019

 

IV. Etapa - místní komunikace u. Mírová a ul. V Nádvoří, (úsek ul. Mírová od domu čp. 1258 po dům čp. 1255 a ul. V Nádvoří od domu čp. 1265 po dům 1268), v délce 640 m, úplná uzavírka v termínu od 01.02.2019 do 01.04.2019

 

V. Etapa - uzavírka silnice III/4688 (ul. Havířská), bude uzavřen jeden jízdní pruh ve směru ke křižovatce Havířská x Bohumínská x Nádražní Svatopluka Čecha, (úsek od křižovatky s ul. Květinová po křižovatku s ul. Na Vyhlídce), v termínu od 15.02.2019 do 15.04.201

 

VI. Etapa - místní komunikace ul. Květinová (úsek domu od čp. 1269 po dům čp. 1274) v délce 200 m, úplná uzavírka v termínu od 15.02.2019 do 30.04.2019

 

Objízdná trasa bude vedena po silnici III/4688 a po místní komunikaci ul. Na Vyhlídce, v městské části Karviná-Nové Město, v obci Karviná.

 

 

komunikace

most ev. č. 67-015 sil. I/67 v Dětmarovicích (Koukolná)

mapa

úsek

sil. I/67 v Dětmarovicích (Koukolná), a to v místě mostu ev. č. 67-015 (km 18,153) přes řeku Olši.

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 01.04.2019 do 04.07.2019

důvod uzávěry

rekonstrukce mostu

povolil

KÚ MSK

žadatel

  Krajský úřadu MSK, Odbor dopravy a chytrého regionu.  

poznámka 

Z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 67-015 (km 18,153) přes řeku Olši na sil. I/67 v Dětmarovicích (Koukolná), proběhne částečná uzavírka komunikace.

Jedná se o realizaci druhé etapy rekonstrukce uvedeného mostu v termínu od 01.04.2019 do 04.07.2019 (jízdní pruh směr Bohumín).

První etapa opravy tohoto mostu, jízdního pruhu směr Karviná, proběhla od 27.06.2018 do 17.12.2018. Mezietapa z důvodu technologické přestávky (zimního období) probíhá v době od 18.12.2018 do 31.03.2019.

 

 

Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26.04., 15.05., 19.06., 17.07., 14.08., 18.09., 16.10., a 20.11., vždy v době od 06:00 hod. do 20:00 hod.  

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OŠR MMK

žadatel

 MMK
 

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 


 

 Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci