Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení technického průkazu/osvědčení o registraci vozidla

Tato informace se vás týká, pokud jste ztratili, byl vám odcizen, poškozen nebo zničen doklad k vozidlu.


01. Název úkonu

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

02. V jakém případě ve věci jednat 

Žádost podává vlastník nebo provozovatel v případě ztráty, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla (velký a malý technický průkaz) u registru vozidel.

03. Charakteristika úkonu

Při provozování vozidla schváleného pro provoz na pozemních komunikacích musí mít provozovatel vozidla osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz).

04. Výsledek úkonu 

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla.

05. Kdy věc řešit

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nelze řešit elektronicky.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

K vyplněné žádosti se přiloží osvědčení o registraci vozidla část I., II. (malý a velký technický průkaz), pokud doklad existuje, doklad totožnosti.

Žádost o vydání nového dokladu Žádost o vydání nového dokladu (651,13 KB)

Plná moc k vydání nového dokladu k vozidlu Plná moc k vydání nového dokladu k vozidlu (15,16 KB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Nelze řešit elektronicky.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

U kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nelze řešit elektronicky.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

500 Kč za nový doklad, 50 Kč za zápis změny to technického průkazu a do registru vozidel, 100 Kč jestliže došlo k odcizení a žadatel jeich odcizení doloží protokolem vydaným Policií ČR.

Způsoby úhrad poplatků

 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Neuplatňují se.

14. Časté dotazy 

Podpis na plné moci v případě zastupování nemusí být ověřen.

15. Sankce 
...

16. Působnost 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast

Registrace vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb.

18. Klíčová slova

Ztráta osvědčení o registraci vozidla.

19. Počátek platnosti popisu úkonu

01.03.2023

20. Konec platnosti popisu úkonu
...

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Výsledek je veden v registru silničních vozidel.