Změna jména a příjmení

folder-document.png Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.  Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad, vydaný znalcem. Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Změna jména a příjmení

04. Základní informace k životní situaci: 

 • Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.
 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad, vydaný znalcem.
 • Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

 • Občan ČR, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana ČR.
 • Fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR, prostřednictvím oddělení cizinecké policie.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad dle místa trvalého pobytu žadatele.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti, která obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
 • rodné číslo žadatele nebo nezletilého dítěte
 • místo trvalého pobytu žadatele nebo nezletilého dítěte
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna i na tyto fyzické osoby
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, matrika - v případě, že je žadatel přihlášen k trvalému pobytu v Karviné. Pokud není žadatel, nezletilé dítě, hlášen k trvalému pobytu na území ČR, je příslušný k projednání žádosti: - matriční úřad dle místa posledního trvalého pobytu na území ČR - Úřad městské části Praha 1, pokud žadatel nikdy neměl trvalý pobyt na území ČR.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní
Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
1. NP, kancelář číslo 213
pan(í) Anna Koláčná, telefon: 596 387 730
Petra Morawiecová, telefon: 596 387 733

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

 • písemná žádost
 • rodný, případně oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte
 • u osoby rozvedené pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • u osoby ovdovělé úmrtní list
 • platný občanský průkaz nebo povolení k pobytu pro cizince
 • doklad o státním občanství (t.j. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení-potvrzení o státním občanství ČR,...)
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení
 • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o změnu pro nezletilé dítě.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře nejsou předepsány. Je stanoven pouze obsah písemné žádosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek ve výši 100 Kč v hotovosti se vybírá v případě:

 • změny příjmení halivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
 • změny příjmení rozvedeného manžela na předešlé příjmení (pokud je žádost podána déle jak jeden měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)
 • změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Správní poplatek ve výši 1.000 Kč v hotovosti se vybírá v ostatních případech.

Poplatek lze uhradit rovněž bezhotovostně:

 • převodem na účet města: 19-1721542349/0800
 • na pokladně MM Karviná
 • na poště poštovní poukázkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůta do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom účastníky řízení uvědomit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního dokladu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: 
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy: 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení změny jména nebo příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, prostřednictvím odboru správního.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy: 
Jde-li o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí a hradí se pouze jeden správní poplatek. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně.

Po povolení požadované změny provede matriční úřad zápisy do příslušných matričních knih a vydá nový výpis z matriky, t.j. rodný, oddací nebo úmrtní list, a to bez poplatku.

Znalec v oboru správnosti pravopisných podob jmen: PhDr. Miloslava Knappová, Kubánské náměstí 1322/17, 100 00 Praha 1.

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení matriky a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2010

28. Popis byl naposledy aktualizován:
03.02.2014

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedenó