Zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.


01. Název úkonu

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla.

02. V jakém případě ve věci jednat 

Pokud jste prodali, koupili, dostali vozidlo, musíte požádat o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla.

03. Charakteristika úkonu

Zákonná povinnost, pokud došlo ke změně vlastnického práva k vozidlu.

04. Výsledek úkonu 

Osvědčení o registraci vozidla, ve kterém budete vedeni jako vlastník (případně provozovatel) vozidla, zápis je rovněž proveden v registru silničních vozidel.

05. Kdy věc řešit

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidlase podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Žádost se zaručeným elektronickým podpisem a kopie dokladu v elekronické podobě.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Při návštěvě úřadu se musíte dostavit společně prodávající a kupující (původní a nový) a spolu s vyplněným formulářem žádosti doložit doklad totožnosti,  osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz, byl-li vydán, zelenou kartu, vydanou dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Podle evidenční kontroly, která nesmí být starší 1 roku, musí být skutečný stav vozidla v souladu s údaji uvedenými v registru vozidel. Pokud bude využito zmocnění při zastupování, musí být podpis zmocnitele úředně ověřen. O zápis změny vlastníka můžete požádat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, kde bydlíte nebo kde má sídlo vaše firma.

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla (155,58 KB)

Plná moc k zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla Plná moc k zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla (15,33 KB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Podává-li se žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel v elektronické podobě (datová schránka, elektronický podpis), přiloží žadatel k žádosti v elektronické podobě kopii dokladu. Osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz, byl-li vydán, předloží žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla; nepředloží-li žadatel tento doklad, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel neprovede.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Žadatel může svou žádost podat na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, pokud je žádost podána na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

300 Kč za motocykl do 50 ccm, 500 Kč za motocykl nad 50ccm (s přívěsným, postranním vozíkem a tříkolky a čtyřkolky), 800 Kč za motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, 500 Kč za přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti (včetně), 700 Kč za přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti.

Způsoby úhrad poplatků

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Odvolání podle správního řádu.

14. Časté dotazy 
...

15. Sankce 

Nesplnění povinnosti je přestupkem s pokutou do 50 000 Kč.

16. Působnost 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast

Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.

18. Klíčová slova

registr silničních vozidel, vlastník

19. Počátek platnosti popisu úkonu

01.01.2024

20. Konec platnosti popisu úkonu
...

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Výsledek je veden v registru silničních vozidel.