09. Zápis do evidence zemědělského podnikatele

folder-document.png Určeno pro fyzické či právnické osoby, které hodlají provozovat zemědělskou činnost.


01. Název úkonu
Zápis do evidence zemědělského podnikatele

02. V jakém případě ve věci jednat
V případě, že ohlašovatel hodlá podnikat dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí:

 • rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
 • živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
 • produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),
 • výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
 • úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby12), pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,
 • chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 • hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 • hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

03. Charakteristika úkonu
Úkon ohlášení je iniciován v souvislosti s uplatněním práva ohlašovatele. Ohlašovatel je zároveň povinen splnit následující podmínky:

 • plná svéprávnost,
 • trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
 • u zahraniční právnické osoby označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice a údaje týkající se zástupce odštěpného závodu.

04. Výsledek úkonu
Splní-li žadatel podmínky stanovené zákonem, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

05. Kdy věc řešit
Úkon zápisu do evidence zemědělského podnikatele řeší ohlašovatel tehdy, když hodlá provozovat zemědělskou výrobu.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 • formulář Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 • platný průkaz totožnosti, v případě zastoupení podnikatele doklad prokazující oprávnění k jednání,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

K dispozici jsou formuláře ve formátu pdf.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Vyplněný formulář může podatel zaslat do datové schránky úřadu, popř. na adresu elektronické podatelny úřadu.

Tento způsob podání vyžaduje, aby podávající měl svoji aktivovanou datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

U kterékoli obce s rozšířenou působností osobně, prostřednictvím zplnomocněné osoby či poštou.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 • 1000 Kč za zápis zemědělského podnikatele do evidence,
 • 500 Kč za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci,
 • 100 Kč za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele.

Způsoby úhrady poplatků

 • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213,
 • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné na poště poštovní poukázkou,
 • na poště poštovní poukázkou.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 • 1000 Kč za zápis zemědělského podnikatele do evidence,
 • 500 Kč za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci,
 • 100 Kč za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele.

Způsoby úhrady poplatků

 • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213,
 • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • na poště poštovní poukázkou.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky
Nejsou.

14. Časté dotazy
Nejsou známy.

15. Sankce
Nejsou.

16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Podnikání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

18. Klíčová slova
Podnikání, zemědělský podnikatel, zápis do evidence zemědělského podnikatele, ohlášení.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
17.05.2021

20. Konec platnosti popisu úkonu
Neuvedeno.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu je veden v Základním registru osob (ROS).