Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

folder-document.png Žadatel po dokončení stavby a kolaudaci inženýrských sítí (např. vodovodní, plynová, elektrická, kanalizační přípojka a zpevněná plocha pro přístup a příjezd) požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


01. Název úkonu

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.

02. V jakém případě ve věci jednat
Žadatel po dokončení stavby a kolaudaci inženýrských sítí (např. vodovodní, plynová, elektrická, kanalizační přípojka a zpevněná plocha pro přístup a příjezd) požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

03. Charakteristika úkonu
Úkon je iniciován v souvislosti s realizací stavby na městském pozemku (sítě technické a dopravní infrastruktury) žadatelem. Prvotním úkonem je podání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. K žádosti je nutno doložit doklady uvedené ve formuláři.

Žadatel nesmí mít vůči statutárnímu městu Karviná neuhrazený závazek.

04. Výsledek úkonu
Výsledkem úkonu je uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Rozhodnutí o uzavření této smlouvy mají v kompetenci orgány Magistrátu města Karviné.

05. Kdy věc řešit
Po dokončení stavby a kolaudaci inženýrských sítí.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti včetně dokladů uvedených ve formuláři.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

  • Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti včetně dokladů uvedených ve formuláři.

K dispozici je formulář ve formátu pdf.

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (64,04 KB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Zasláním datové zprávy prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu epodatelna@karvina_cz , nebo datové schránky povinného subjektu (ID datové schránky: es5bv8q).

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
Zasláním žádosti na adresu statutárního města Karviné – Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, nebo podáním osobně na podatelně na adrese Magistrátu města Karviné, budova „C“, Fryštátská 50/8a, Karviná-Fryštát.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Nejsou.

14. Časté dotazy
Nejsou známy.

15. Sankce
Nejsou.

16. Působnost
Samospráva.

17. Oblast
Zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění a zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění.

18. Klíčová slova
Zřízení věcného břemene, smlouva o zřízení věcného břemene.

19. Počátek platnosti popisu úkonu

20. Konec platnosti popisu úkonu

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru ani agendovém informačním systému.