10. Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

folder-document.png Určeno pro fyzické či právnické osoby, které hodlají ukončit provozování zemědělské činnosti.


01. Název úkonu
Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

02. V jakém případě ve věci jednat
V případě, že podnikatel již dále nehodlá podnikat v zemědělství dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

03. Charakteristika úkonu
Úkon vyřazení z evidence zemědělského podnikatele je iniciován v souvislosti s uplatněním práva ohlašovatele. Úkon je určen k vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.

04. Výsledek úkonu
O vyřazení provede obec s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutím.

05. Kdy věc řešit
Úkon vyřazení z evidence zemědělského podnikatele řeší podnikatel tehdy, pokud již nehodlá provozovat zemědělskou výrobu.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formulář vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

  • platný průkaz totožnosti, v případě zastoupení podnikatele doklad prokazující oprávnění k jednání.

K dispozici je formulář ve formátu pdf.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Vyplněný formulář může podatel zaslat do datové schránky úřadu, popř. na adresu elektronické podatelny úřadu.

Tento způsob podání vyžaduje, aby podávající měl svoji aktivovanou datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
U kterékoli obce s rozšířenou působností osobně, prostřednictvím zplnomocněné osoby či poštou.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon není zpoplatněn.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Úkon není zpoplatněn.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Lze se odvolat proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru vnitra a krajskému živnostenskému úřadu.

Odvolání se podává u Magistrátu města Karviné, obecního živnostenského úřadu.

14. Časté dotazy
Nejsou známy.

15. Sankce
Nejsou.

16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Podnikání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

18. Klíčová slova
Podnikání, živnost, vyřazení z evidence zemědělského podnikatele, podnikatel.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
17.05.2021

20. Konec platnosti popisu úkonu
Neuvedeno.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu je veden v Základním registru osob (ROS).