Žádost o vyhledání stavebně správních dokladů ve spisovně

folder-document.png


01. Název úkonu:

Vyhledání stavebně správních dokladů ve spisovně.

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě potřeby vyhledat  doklady a dokumentaci stavby, popřípadě  pořídit jejich kopii.

03. Charakteristika úkonu

Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné, jako příslušný stavební úřad eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření, týkající se staveb. V případě potřeby umožňuje nahlížet do dokumentace staveb.

Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. V odůvodněných případech lze usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku.

04 Výsledek úkonu

Vyhledání stavebně správních dokladů.

05. Kdy věc řešit

V případě, kdy vlastník stavby nemá k dispozici stavebně správní doklady od stavby, nebo pokud není v náležitém stavu.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Podat žádost  o vyhledání správních dokladů. Forma žádosti není předepsána.

Žádost o vyhledání správních dokladů.doc

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Podat žádost  o vyhledání správních dokladů. Forma žádosti není předepsána.

Žádost o vyhledání správních dokladů.doc

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohy sazebníku správních poplatků, část I, položka 3.

Správní poplatek činí 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače.

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné,  budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohy sazebníku správních poplatků, část I, položka 3.

Správní poplatek činí 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače.

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Na poště poštovní poukázkou

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlížení do spisové dokumentace je možné podat odvolání dle § 81 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení.

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Neuplatňují se.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

stavební právo, archivnictví

18. Klíčová slova

Nahlížení do spisu,  kopie, dokumentace stavby.

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.