Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a podobných zařízení

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství na účelových komunikacích a zeleni (např. umístění prodejního stánku, stojanu, pultu, restaurační zahrádky, cirkusu, lunaparku, apod.).


01. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a podobných zařízení

02. Základní informace k životní situaci:
Souhlas se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství na účelových komunikacích a zeleni na pozemcích města (např. umístění prodejního stánku, stojanu, pultu, restaurační zahrádky, cirkusu, lunaparku, apod.)

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzické a právnické osoby.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Vyplněný tiskopis žádosti, situační snímek se zakreslením umístění, oprávnění k podnikatelské činnosti (výpis z obchodního rejstříku), souhlas vlastníka pozemku nebo přilehlé nemovitosti.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře)včetně požadovaných náležitostí (příloha) uvedených v žádosti.

06. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor komunálních služeb, Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, 1. patro, kancelář číslo 52, Zdeňka Grošková, tel.: 596 387 299.

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, oprávnění k podnikatelské činnosti (výpis z obchodního rejstříku), situační plánek se zakreslením umístění, souhlas vlastníka pozemku nebo přilehlé nemovitosti.

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Místní poplatek řeší Odbor ekonomický Magistrátu města Karviné.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Vlastníci přilehlých pozemků a nemovitostí.

13. Elektronická služba, kterou lze využít:

Dokumenty v digitální podobě můžete doručit:

a) do datové schránky - název schránky: "Statutární město Karviná", ID schránky: "es5bv8q", typ datové schránky: OVM (orgán veřejné moci)

b) na adresu e-podatelny: epodatelna@karvina_cz

c) do e-mailové schránky zaměstnance zdenka.groskova@karvina_cz

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení města č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád na území města Karviné, včetně změn a doplnění.

15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Neuplatňují se opravné prostředky, nepostupuje se dle správního řádu.

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Porušení se může řešit jako správní delikt dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů nebo jako přestupek dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

17. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

Telefonicky na č.: 596 387 299, e-mailem: zdenka.groskova@karvina_cz

18. Související životní situace a návody, jak je řešit:

19. Kontaktní osoba:
Zdeňka Grošková, tel.: 596 387 299, e-mail: zdenka.groskova@karvina_cz

20. Popis byl naposledy aktualizován:
  07.10.2020