02. Vyřízení živnostenského oprávnění k ohlašovacím živnostem a podání žádosti o koncesi pro právnickou osobu

folder-document.png Ohlášení živnosti a podání žádosti o koncesi právnickou osobou


01. Název úkonu

Vyřízení živnostenského oprávnění k ohlašovacím živnostem a podání žádosti o koncesi pro právnickou osobu

02. V jakém případě ve věci jednat
V případě, že ohlašovatel hodlá podnikat dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

03. Charakteristika úkonu
Úkon ohlášení je iniciován v souvislosti s uplatněním práva ohlašovatele. Za právnickou osobu jedná osoba(y) vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, případně zmocněnec na základě písemné plné moci. Ohlašovatel je zároveň povinen splnit všeobecné, popř. zvláštní podmínky provozování živnosti. U právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky splňovat odpovědný zástupce.

 • Všeobecnými podmínkami provozování živnosti jsou:
 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,
 • bezúhonnost.

Zvláštními podmínkami pro provozování živností jsou:

 • odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o:
  • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, 
  • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, 
  • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, 
  • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, 
  • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, 
  • získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací,
 • odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 živnostenského zákona nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze,
 • prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti.

04. Výsledek úkonu
Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

05. Kdy věc řešit

Úkon vyřízení živnostenského oprávnění řeší ohlašovatel tehdy, když hodlá provozovat ohlašovací, popř. koncesovanou živnost

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 • doklad o zaplacení správního poplatku,
 • právnická osoba se sídlem na území jiného státu než ČR, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, pak čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Tyto doklady není být starší než 3 měsíce,
 • doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
 • odpovědný zástupce, který je občanem členského států EU, EHP a Švýcarska, předloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu, případně výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, fyzická osoba předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců),
 • odpovědný zástupce, je-li občanem jiného státu než státu uvedeného výše, předloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem (nejedná-li se o osobu s povoleným trvalým pobytem na území České republiky). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního či obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden. Výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • pro zapsání titulu nebo vědecké hodnosti odpovědného zástupce - doklad o uznání titulu nebo vědecké hodnosti (např. diplom).

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 • platný průkaz totožnosti,
 • doklad o zaplacení správního poplatku,
 • právnická osoba se sídlem na území jiného státu než ČR, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, pak čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Tyto doklady není být starší než 3 měsíce,
 • doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
 • odpovědný zástupce, který je občanem členského států EU, EHP a Švýcarska, předloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu, případně výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, fyzická osoba předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců),
 • odpovědný zástupce, je-li občanem jiného státu než státu uvedeného výše, předloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem (nejedná-li se o osobu s povoleným trvalým pobytem na území České republiky). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního či obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden. Výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • pro zapsání titulu nebo vědecké hodnosti odpovědného zástupce - doklad o uznání titulu nebo vědecké hodnosti (např. diplom).


K dispozici je rovněž „Jednotný registrační formulář“, který nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Podnikatelská veřejnost má k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání vůči živnostenskému úřadu ve formátu Jednotného registračního formuláře.
Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit elektronické podání a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku nebo do datové schránky vybraného úřadu. Tyto způsoby podání vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis nebo aktivní datovou schránku. Více informací lze najít na stránkách www.rzp.cz.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
U kteréhokoli obecního živnostenského úřadu osobně, prostřednictvím zplnomocněné osoby, poštou či prostřednictvím kontaktního místa CZECH POINT.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 • 800 Kč za ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání,
 • 400 Kč za přijetí ohlášení další živnosti nebo další žádosti o koncesi bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či současně o více živností.
  (pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru - § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Způsoby úhrady poplatků

 • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213,
 • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • na poště poštovní poukázkou.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 • 1 000 Kč za ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání,
 • 500 Kč za přijetí ohlášení další živnosti nebo další žádosti o koncesi bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či současně o více živností.

Způsoby úhrady poplatků

 • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213,
 • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • na poště poštovní poukázkou.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

 • proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ohlašovateli,
 • proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu o zamítnutí žádosti o koncesi nebo proti rozhodnutí o zastavení řízení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení žadateli.

Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

14. Časté dotazy
Nejsou známy.

15. Sankce
Nejsou.

16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Klíčová slova
Podnikání, živnost, ohlášení, podnikatel.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
17.05.2021

20. Konec platnosti popisu úkonu
Neuvedeno.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu je veden v Základním registru osob (ROS).