07. Výpis z živnostenského rejstříku

folder-document.png Žádost o výpis živnostenského rejstříku.


01. Název úkonu
Výpis z živnostenského rejstříku

02. V jakém případě ve věci jednat
Výpis ze živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

03. Charakteristika úkonu
Úkon je iniciován v souvislosti s uplatněním práva žadatele. Prvotním úkonem je podání žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt. Žadatel uvede jemu známé informace, které mohou vést k jednoznačné identifikaci subjektu, o jehož výpis žádá.

4. Výsledek úkonu

Živnostenský úřad na základě žádosti vydá:

a) podnikateli výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona,
b) úplný výpis se všemi údaji zapisovanými do živnostenského rejstříku, kromě rodného čísla a uložených sankcí,
c) částečný výpis s údaji podle požadovaného rozsahu, kromě rodného čísla a uložených sankcí,
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

05. Kdy věc řešit
Prvotním úkonem je podání žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 • žádost o výpis ze živnostenského rejstříku,
 • prokázat totožnost ohlašovatele (zaslat žádost prostřednictvím datové schránky či e-mailem se zaručeným el podpisem),
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 • platný doklad totožnosti, v případě zastoupení žadatele doklad prokazující oprávnění k jednání,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

K dispozici je rovněž formulář ve formátu pdf.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Zasláním žádosti o vydání výpisu z živnostenského rejstříku na kterýkoliv živnostenský úřad v České republice (např. do datové schránky či na adresu elektronické podatelny), popř. prostřednictvím portálu veřejné správy.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
U kteréhokoli obecního živnostenského úřadu osobně, prostřednictvím zplnomocněné osoby, poštou či prostřednictvím kontaktního místa CZECH POINT.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 • 16 Kč za každou započatou stránku,
  (pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru - § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Způsoby úhrady poplatků

 • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213,
 • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • na poště poštovní poukázkou.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 • 20 Kč za každou započatou stránku.

Způsoby úhrady poplatků

 • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213,
 • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • na poště poštovní poukázkou.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky
Nejsou.

14. Časté dotazy
Nejsou známy.

15. Sankce
Neuplatňují se.

16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Klíčová slova
Podnikání, živnost, žádost o výpis ze živnostenského rejstříku, podnikatel.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
17.05.2021

20. Konec platnosti popisu úkonu
Neuvedeno.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.