Výměna řidičského průkazu, jemuž končí platnost

Tato informace se  vás týká, pokud jste držitelem řidičského průkazu, kterému končí platnost


01. Název úkonu

Vydání řidičského průkazu – končící platnost

02. V jakém případě ve věci jednat 

Každý, kdo řídí motorová vozidla, musí mít u sebe platný řidičský průkaz. Pokud nemáte při řízení motorového vozidla platný řidičský průkaz, dopouštíte se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Jestliže jste držitelem řidičského oprávnění skupiny B, B1, dále AM, A1, A2, A nebo T, bude řidičský průkaz vydán s dobou platnosti na 10 let. Pokud jste ale dále např. držitelem i některé ze skupin vozidel C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E nebo D+E, řidičský průkaz bude mít platnost 5 let.

03. Charakteristika úkonu

Jestliže jste již držitelem řidičského průkazu a průkazu končí platnost nebo řidičský průkaz je neplatný z důvodu uplynutí doby platnosti.

04. Výsledek úkonu 

Řidičský průkaz.

05. Kdy věc řešit

Zažádat o výměnu řidičského průkazu je nejlepší před uplynutím jeho doby platnosti. Požádat o výměnu řidičského průkazu, který je neplatný je třeba v okamžiku, kdy zjistíte, že platnost řidičského průkazu uplynula

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Elektronicky lze řešit výměnu řidičského průkazu, kterému končí platnost, cestou Portál občana – držitel datové schránky.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Platný doklad totožnosti žadatele prokazující trvalý pobyt na území České republiky, řidičský průkaz.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Portál občana, formou žádosti v datové schránce.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

 Úkon lze iniciovat pouze osobně na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Úkon, kde je potřeba uhradit poplatek, nelze iniciovat elektronicky.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Vydání řidičského průkazu do 20 dnů je zdarma, ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů ve výši 700 Kč.

Způsoby úhrad poplatků

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Neuplatňují se.

14. Časté dotazy 
O řidičský průkaz můžete požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Fotografii nepotřebujete, je použita ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě budete vyfotografován. Za neplatný řidičský průkaz se náhradní potvrzení nevydává. Jediná možnost je podat si zrychlenou žádost o řidičský průkaz, kde výroba trvá pět pracovních dnů.

15. Sankce 
...

16. Působnost 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast

Provoz na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb.

18. Klíčová slova

Provoz na pozemních komunikacích, řidičský průkaz

19. Počátek platnosti popisu úkonu

23.05.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu
...

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Centrální registr řidičů