Vydávání dlouhodobých (rezidentních) parkovacích karet

folder-document.png Na vydání dlouhodobé parkovací karty má nárok: právnická nebo fyzická osoba za účelem podnikání, která má ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu nebo osoba mající ve vymezené oblasti důvod k častému parkování.


01. Pojmenování (název) životní situace:
Vydávání dlouhodobých (rezidentních) parkovacích karet, které umožňují řidičům parkovat ve vymezené oblasti města bez splnění povinnosti úhrady příslušné částky parkovného v nainstalovaném parkovacím automatu na příslušných parkovištích.

02. Základní informace k životní situaci:
Vydání dlouhodobé parkovací karty ve vymezené oblasti města na určeném úseku místní komunikace za cenu sjednanou, kdy účelem je organizování dopravy v centru města Karviná. Dlouhodobá parkovací karta se vydává na příslušný kalendářní rok, na konkrétní parkoviště a případně na konkrétní stání.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Právnická či fyzická osoba podnikající, která má ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu nebo osoba mající ve vymezené oblasti důvod k častému parkování.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žadatel předloží platný občanský průkaz, doklad opravňující k podnikání nebo rozhodnutí, které opravňuje k vydání parkovací karty.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Osobním jednáním na úřadě. U parkovacích míst, o kterých se rozhoduje ve správním řízení a výsledkem je rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení k parkování na konkrétní parkovací stání, podáním žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace v kanceláři silničního správního úřadu, Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul. Karola Śliwky 50/8a, 733 24 Karviná-Fryštát, 3. patro budovy C.

06. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul. Karola Śliwky 50/8a, 733 24 Karviná-Fryštát, 3. patro budovy C, kancelář dopravního úřadu č. 444, kancelář silničního správního úřadu č. 423.

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žadatel předloží platný občanský průkaz, případně rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání místní komunikace, kterým prokáže nárok na vydání povolení. Zároveň žadatel nahlásí RZ vozidla, na kterou bude povolení vydáno, nebo nahlásí příslušné parkoviště a číslo parkovacího stání, na které má být povolení k parkování vydáno.

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Cena za vydání dlouhodobé parkovací karty je stanovena Zásadami č. 2/2009 pro stanovení ceny za stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích, na kterých lze místní komunikace nebo jejich části užít za cenu sjednanou, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Vydání povolení k parkování na parkovací stání, dle rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání místní komunikace, je zpoplatněno částkou 5.000,- Kč, která se hradí jednou ročně dle pokynů odboru ekonomického.

Vydání povolení k parkování na parkoviště u Obchodního domu PRIOR na ulici Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě je zpoplatněno celoroční sazbou ve výši 1.800,- Kč.

Vydání povolení k parkování  na parkoviště naproti budovy B Magistrátu města Karviné čp. 618 na ulici Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě je zpoplatněno celoroční sazbou ve výši 3.500,- Kč.

Vydání povolení k parkování na parkoviště u dětského dopravního hřiště na ulici Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě je zpoplatněno celoroční sazbou ve výši 3.500,- Kč.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Povolení se vydává po provedení úhrady ceny za dlouhodobou parkovací kartu, popř. po vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace.

11. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronické podání žádosti - ID datové schránky: es5bv8q

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Nařízení statutárního města Karviná č. 4/2017, ve znění pozdějších změn
a doplňků, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou. Zásady statutárního města Karviná pro stanovení ceny za stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích, na kterých lze místní komunikace nebo jejich části užít za cenu sjednanou, ve znění pozdějších změn a doplňků.

13. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

14. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Zneužití dlouhodobých parkovacích karet je důvodem k jejich odebrání bez náhrady. Porušení nařízení se posuzuje jako přestupek podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

15. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

16. Kontaktní osoba:

Bc. Pavlína Malyszová, DiS., tel.: 596 387 344, kancelář C/444 a Ing. Gabriela Monczková, tel.: 596 387 448, za silniční správní úřad Bc. Martina Šandriková, DiS., tel.: 596 387 485, kancelář C/423

17. Popis byl naposledy aktualizován:
15. 02. 2024