Vydání občanského průkazu

folder-document.png Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR.  Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.


 • 01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, dále jen "e-OP".

04. Základní informace k životní situaci:
Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.                                                                                                                                                                                           

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR. e-OP se vydává občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let.

Občanovi lze vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, a to:

 • s platností na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat e-OP z důvodu technické závady na zařízení zabezpečující jejich výrobu nebo došlo ke katastrofě
 • s platností na 3 měsíce po nabytí státního občanství ČR
 • s platností na 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan starší 15 let.
Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc, který pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.
Zde je nutno připojit k žádosti souhlas zákonného zástupce, s úředně ověřeným podpisem, pokud zákonný zástupce tento souhlas nevyjádří před zaměstnancem ministerstva nebo zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu obce  rozšířenou působností, kde se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
Za občana, jehož svépravnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podá žádost opatrovník nebo jiný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. O vydání občanského průkazu za občana staršího 15 let může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádá-li občan o vydání e-OP, vytiskne se zpracovaná žádost s podobou občana a jeho podpisem. Při vyřizování žádosti se pořizuje digitalizovaná podoba občana, součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana, určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.
Pro tyto účely lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra.
Současně s takto pořízenou fotografií se zasílá jméno, příjmení a datum narození občana. Občan se v tomto případě musí dostavit do 60 dnů k úřadu obce s rozšířenou působností k podání samotné žádosti, jinak bude takto pořízená fotografie zlikvidována.
V odůvodněných případech (viz základní informace k životní situaci) lze vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Žádost o tento druh průkazu se podává současně se žádostí o vydání e-OP u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K této žádosti je třeba doložit 2 ks aktuální fotografie o rozměru 45 x 35 mm.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti o vydání občanského průkazu

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
Případně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Požádat o vydání e-OP ve zkrácené lhůtě může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.

 Vyhotovený průkaz si může občan převzít u úřadu obce s rozšířenou působností, který si uvedl při podání žádosti.  V případě vydání e-OP ve zkrácené lhůtě jej lze vyzvednout i u ministerstva. 
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Při jeho převzetí si zvolí bezpečností osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Tento kód je kombinací nejméně 4 a maximálně 10-ti číslic. Pro aktivaci čipu, uvedeného v  e-OP, je nutno zadat identifikační osobní kód a deblokační osobní kód (rovněž 4 - 10 čísel). Aktivaci je možno učinit i později. Aktivovaný čip umožní využívání e-OP při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele.
Je-li držitelem občan mladší 15 let nebo občan, jehož svéprávnost je omezena, jednají za něj pověřené osoby.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní Magistrátu města Karviné
Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, přízemí budovy:

 • L. Kresáčová, tel. 596 387 317                                                                                                                                                                                             
 •  Ľ. Škutová tel. 596 387 701
 • I. Sochaczová tel. 596 387 702
 • J.Holáňová tel. 596 387 703
 • K. Nováková tel. 596 387 704
 • J. Suchanková tel. 596 387 781

Vydání e-OP ve zkrácené lhůtě lze řešit přímo u: Ministerstvo vnitra ČR, Na Pankráci 72, PRAHA 4 (metro C - stanice "Pražského povstání")

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Na úřadě musí občan předložit:

 • doklady stanovené zákonem, viz níže
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka (www.justice.cz - seznam tlumočníků). Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdá občan při převzetí nového občanského průkazu.

K vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let předkládá zákonný zástupce:

 • rodný list dítěte
 • další doklady osvědčující skutečnosti k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registrech
 • pro potřeby zjištění státního občanství se doporučuje doložit matriční doklady rodičů (rodné listy, případně oddací list)

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti občan předloží:

 • dosavadní občanský průkaz
 • v případě zjištění rozporů je nutno doložit viz výše další doklady osvědčující...

K vydání občanského průkazu při změně údaje:

 • dosavadní občanský průkaz
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. odd.list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu)

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený (občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz):

 • rodný list nebo rodný a křestní list, doklady o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství nebo partnerství
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu)

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství, je třeba předložit:

 • rodný list (to neplatí v případě, že občan žádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí občanství ČR
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
 • doklad o státním občanství
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství nebo partnerství

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý sám požádat, předkládá opatrovník:

 • rodný list nebo rodný a křestní list občana
 • doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana s vyznačením právní moci
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce a doklad o ustanovení opatrovníkem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře nejsou.  K dispozici je pouze formulář pro vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (zejména pro účely výkonu volebního práva), který si lze vyzvednout u přepážky.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky se hradí v hotovosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu, a to:

 • výměna e-OP z důvodu skončení platnosti ... 0,-- Kč
 • vydání e-OP za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za e-OP obsahující neoprávněně provedené zápisy ... 100 Kč
 • vydání e-OP z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu ... 200 Kč

 • vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce ... 100 Kč
 • vydání e-OP občanovi mladšímu 15 let ... 50 Kč
 • vydání e-OP občanovi staršímu 15 let, který nemá na území ČR trvalý pobyt ... 100 Kč
 • odblokování elektronické autentizace e-OP... 100 Kč
 • převzetí e-OP u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti ... 100 Kč
 • vydání e-OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občané starší 15 let ... 1.000 Kč, mladší 15 let ... 500 Kč
 • vydání e-OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů občané starší 15 let ... 500 Kč, mladší 15 let ... 300 Kč

Poplatky lze uhradit rovněž bezhotovostně - převodem na účet města: 19-1721542349/0800

 • na pokladně MM Karviná v hotovosti i elektronickou platební kartou
 • na poště poštovní poukázkou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
 e-OP se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti. Občan může požádat o vydání e-OP ve zkrácené lhůtě, a to:

 • v pracovních dnech do 24 hodin (vyzvednutí e-OP výhradně u MV ČR)
 • do 5 pracovních dnů

 Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vyhotoví do 15 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Můžete si rezevovat vaši návštěvu na úřadě:

Je můj občanský průkaz připraven k vyzvednutí?

Vyřízené žádosti o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz

 

Při podání žádosti o e-OP může občan uvést telefonní číslo nebo e-mail. Na uvedený kontakt mu bude ministerstvem zaslána informace o možnosti převzetí dokladu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), na který odkazuje ustanovení § 23 zákona o občanských průkazech.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o občanských průkazech se občan dopouští přestupků - §16a zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech - za přestupek lze občanům uložit pokutu do výše 15.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
---

22. Další informace:
www.mvcr.cz
www.justice.cz - cizojazyčné doklady, seznam tlumočníků
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
www.kr-moravskoslezsky.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
 Odbor správní, oddělení občanskosprávní

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.07.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 28.06.2018

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno