Vydání občanského průkazu

folder-document.png Občanský průkaz má povinnost mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz má právo mít občan mladší 15 let, občan jehož svéprávnost je omezena nebo občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.


01. Název úkonu

Vydání občanského průkazu s biometrickými údaji

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě skončení nebo končící platnosti občanského průkazu; při jeho ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití; při změně údajů (změna místa trvalého pobytu, změna rodinného stavu) nebo při podstatné změně podoby občana 

03. Charakteristika úkonu

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen podat žádost o vydání občanského průkazu na pracovišti správního orgánu příslušného k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu (dále jen „podací místo“).

Žádost o vydání občanského průkazu se vyhotovuje na pracovišti podacího místa za asistence úřední osoby a s využitím formuláře vydaného ministerstvem.

Podací místo porovná při vyhotovování žádosti o vydání občanského průkazu údaje poskytnuté žadatelem s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy a pořídí biometrické údaje žadatele o vydání občanského průkazu (digitalizovaná podoba žadatele, otisky prstů a digitalizovaný podpis žadatele).

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou osoba, jíž je občanský průkaz vydán, prokazuje svou totožnost a skutečnosti v ní uvedené.Občanský průkaz je dále prostředkem umožňujícím uložení nebo užití dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci držitele občanského průkazu nebo pro jiné elektronické úkony.

Státní občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, má povinnost mít občanský průkaz.

Státní občan České republiky má právo mít občanský průkaz, pokud
a) je mladší 15 let,
b) je omezen ve svéprávnosti, nebo
c) nemá trvalý pobyt na území České republiky

Občanský průkaz platí:

a) 1 rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů 

b) 5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší 15 let  

c) 10 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení jejich 70 let, nebo

d) 35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 70 let                                               

Občanovi lze vydat dočasný občanský průkaz, který platí:

 • 5 měsíců ode dne vydání, je-li vydán z důvodu tedchnecké závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu, nebo je-li vydán v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události
 • 2 měsíce ode dne vydání, je-li vydán na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství České republiky

04. Výsledek úkonu

Podání žádosti o vydání občanského průkazu a převzetí občanského průkazu.

Žádost o vydání občanského průkazu lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „pověřený úřad“) nebo u ministerstva.

Převzetí občanského průkazu:

-       vydaného ve lhůtě do 30 dnů – u kteréhokoliv pověřeného úřadu nebo u úřadu, který si žadatel uvedl v žádosti o vydání občanského průkazu

-       vydaného ve lhůtě do 5 pracovních dnů – u pověřeného úřadu, kterému byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo u ministerstva

-       vydaného ve lhůtě do 24 hodin – pouze u ministerstva

Adresa pracoviště Ministerstva vnitra: Na Pankráci 1623/72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“)

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen převzít občanský průkaz osobně. Nemůže-li se žadatel z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu, může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec, který předloží zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Při převzetí občanského průkazu si občan může zadat bezpečnostní osobní kód (BOK), který slouží k dodatečné autentizaci držitele občanského průkazu při fyzickém prokázání jeho totožnosti. BOK se skládá nejméně ze 4 a nejvýše z 10 číslic. Funkci BOK může držitel občanského průkazu aktivovat zadáním jím zvolené kombinace číslic při převzetí občanského průkazu nebo po převzetí občanského průkazu u kteréhokoliv pověřeného úřadu po prokázání své totožnosti.

Identifikační osobní kód (IOK) slouží k autentizaci držitele občanského průkazu při využití identifikačního certifikátu. Deblokační osobní kód (DOK) slouží k odblokování možnosti využití IOK. Aktivace funkce IOK a DOK je podmínkou aktivace funkce identifikačního certifikátu. IOK a DOK se skládají nejméně ze 4 a nejvýše z 10 číslic. Funkci IOK a DOK může držitel občanského průkazu aktivovat zadáním jím zvolené kombinace číslic při převzetí občanského průkazu nebo po převzetí občanského průkazu u kteréhokoliv pověřeného úřadu po prokázání své totožnosti.

Požaduje-li žadatel o vydání občanského průkazu, aby byl vyrozuměn o možnosti převzetí občanského průkazu u správního orgánu příslušného k předání,  je povinen uvést v žádosti tuto skutečnost, způsob vyrozumění a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail).

05. Kdy věc řešit

Při skončení nebo končící platnosti občanského průkazu; při jeho ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití; při změně údajů (změna místa trvalého pobytu, změna rodinného stavu) nebo při podstatné změně podoby

Občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Občan může požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:

 • do 24 hodin v pracovních dnech (vyzvednutí pouze u ministerstva)
 • do 5 pracovních dnů

Dočasný občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání  dočasného občanského průkazu.

Žádost o vydání občanského průkazu podává:

Občan starší 15 let.

Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník. Opatrovník může jednat podle věty první, pouze umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.

Za občana, jehož svépravnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podá žádost opatrovník nebo jiný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.

Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Občan mladší 15 let.

Za občana mladšího 15 let jedná při podání žádosti o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Tento úkon nelze řešit prostřednictvím elektronického podání

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Na úřadě musí občan předložit:

 • doklady stanovené zákonem, viz níže
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka (www.justice.cz - seznam tlumočníků).

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno - střed (zvláštní matrika). Odkaz zde: https://www.brno-stred.cz/urad-mc/zivotni-situace/matrika/zvlastni-matrika

Dosavadní občanský průkaz odevzdá občan při převzetí nového občanského průkazu.

K vydání prvního občanského průkazu žadatel předloží:

 • rodný list, a vniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • cestovní pas České republiky

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti:

 • dosavadní občanský průkaz

K vydání občanského průkazu při změně údaje:

 • dosavadní občanský průkaz
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství)

K vydání občanského průkazu za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený:

 • rodný list, a vniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele

K vydání občanského průkazu po nabytí státního občanství České republiky:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství České republiky

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území České republiky:

       rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo

       cestovní pas

Osoba, která podává žádost za žadatele, který je omezen ve svéprávnosti::

 • rodný list žadatele, a vniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo cestovní pas žadatele,
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
 • vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, a
 • veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Tento úkon nelze řešit prostřednictvím elektronického podání

09. Kde a jakým jiným způsobem než eletronicky lze úkon iniciovat

Odbor správní, oddělení občanskosprávní Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát (přízemí)                                                             

 • Ľubica Škutová tel. 596 387 701
 • Ivana Sochaczová tel. 596 387 702
 • Jarmila Holáňová tel. 596 387 703
 • Mgr. Kristýna Nováková tel. 596 387 704
 • Bc. Jitka Suchanková tel. 596 387 781

Osobním podáním žádosti u pověřeného úřadu nebo u ministerstva

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Tento úkon nelze řešit prostřednictvím elektronického podání

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Správní poplatky se hradí při podání žádosti o vydání občanského průkazu v hotovosti.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let  -  1 000 Kč, osobám mladším 15 let  -  500 Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let  -  500 Kč, osobám mladším 15 let  -  300 Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let  -  100 Kč.

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky osobám, které dosáhly věku 15 let  -  200 Kč, osobám mladším 15 let  -  100 Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky  -  200 Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy  -  200 Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu  -  200 Kč.

Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti  -  100 Kč.

Poskytnutí součinnosti při správě dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností  -  100 Kč.

Poplatky lze uhradit rovněž bezhotovostně: 

 • převodem na účet města: 19-1721542349/0800
 • elektronickou platební kartou na pokladně MM Karviná

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není

13. Opravné prostředky 
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu s ust. § 35 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu. Odvolání nemá odkladný účinek.

14. Časté dotazy
Můžu si zarezervovat návštěvu na úřadě?

Ano, můžete:

Rezervační systém - objednejte se online

Kde zjistím, že mám občanský průkaz vyhotovený?

Vyřízené žádosti o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz

15. Sankce

Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o občanských průkazech se občan dopouští přestupků - § 65 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech - za přestupek lze občanům uložit pokutu do výše 15 000 Kč.

16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti - kterýkoliv pověřený úřad v České republice

17. Oblast
Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

Zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

Další informace:

www.mvcr.cz
www.justice.cz - cizojazyčné doklady, seznam tlumočníků
www.kr-moravskoslezsky.cz                                                                                                                                                                                        www.gov.cz                                                                                                                                                                                                   www.info.eidentita.cz   

18. Klíčová slova
Občanský průkaz, vydání občanského průkazu, převzetí občanského průkazu, zákon o občanských průkazech, pověřený úřad, občan

19. Počátek platnosti popisu úkonu

20. Konec platnosti popisu úkonu

Neuveden

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Záznam o žádosti o vydání občanského průkazu vedený v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů

Záznam o občanském průkazu vedený v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů                                                                              22. Za správnost odpovídá

Odbor správní, oddělení občanskosprávní

23. Kontaktní osoba

24. Popis byl zpracován dle právního stavu ke dni

02.08.2021

25. Popis byl naposledy aktualizován:
07.06.2022

26. Datum konce platnosti popisu:
Neuveden