OSPOD - Výchovné problémy nezletilého dítěte

folder-document.png Situace související s problémovým chováním a jednáním dítěte.


01. Identifikační kód:
886

02. Kód:
-

03. Pojmenování (název) životní situace:
Výchovné problémy dítěte, které způsobují obtíže rodičům, osobám odpovědným za jejich výchovu a dalším autoritám.

04. Základní informace k životní situaci:
Veškeré situace související s problémovým chováním a jednáním dítěte, které jsou opakované, dlouhodobé, závažné a nepříznivě ovlivňují vývoj dítěte např.

- útěky z domova

- záškoláctví

- zneužívání návykových látek

- protiprávní jednání (přestupky a trestná činnost).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
- rodič

- osoba odpovědná za výchovu dítěte

- dítě samo

- každá fyzická a právnická osoba, která se o situaci dítěte dozví.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno. Řešeno je dítě s trvalým pobyt nebo pobývajícím na území města Karviné, v obci Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonavě. 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Kontaktovat oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) osobně, písemně (možné i e-mailem) nebo telefonicky.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Na Magistrátu Města Karviné, Odboru sociálním, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

- Na OSPOD,  Karviná-Fryštát, K. Śliwky 50 (budova C), 4. patro.

Jména referentů OSPOD - kurátorů pro děti a mládež:

Bc.   Lucie Haltufová             tel. 596 387 775

Mgr. Monika Martinková        tel. 596 387 776

Bc.  Miroslava Skotnicová     tel. 596 387 773

Bc.  Adriana Žídková             tel. 596 387 774

- Pokud se vyskytne velmi závažný problém, který je nutné řešit okamžitě (po stanovené úřední době), a nelze vyčkat do dalšího pracovního dne, lze se kontaktovat prostřednictvím bezplatné linky Městské policie Karviná 156.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Při osobním jednání občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, v případě anonymního podání nemusí být předložen.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou stanoveny předepsané formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Bez zbytečného odkladu a po vyhodnocení závažnosti situace dítěte.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Všichni, kteří mohou sdělit podstatné informace k osobě dítěte a rodiny. Školská zařízení, orgány činné v trestním řízení a další instituce a organizace podílející se na řešení problému. 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Spolupráce s OSPOD nebo dalšími institucemi a odborníky.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
- epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
 Jedná se především o tyto právní předpisy:

- zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník

- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

- zákon č.   99/1963 Sb., občanský soudní řád

- zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

- zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- zákon č.   40/2009 Sb., trestní zákon

- zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

- vyhláška č. 473/2012., o provádění některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
V případě vydání správního rozhodnutí je to odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Poučení o opravných prostředcích obsahuje každé správní rozhodnutí.   

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Uložení pořádkové pokuty až do výše 20.000 Kč, dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí v případě, že rodiče, nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebudou spolupracovat s OSPOD při ochraně zájmů a práv dítěte, nedostaví se na výzvu OSPOD k osobnímu jednání, nepředloží potřebné listiny a doklady, nebo neumožní návštěvu zaměstnance OSPOD v místě bydliště, kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo pro ochranu práv dítěte.  

21. Nejčastější dotazy:
Dotazy se řeší individuálně dle konkrétních případů.

22. Další informace: 

Leták OSPOD

Povinně zveřejněné Standardy kvality OSPOD:

Standard č. 1 Místní a časová dostupnost.docx

Standard č. 3. Informovanost o výkonu SPODdocx.docx

Standard č. 13 Vyřizování a podávání stížností.docx

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

Na internetových stránkách MPSV – http://www.mpsv.cz/cs

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Veškeré životní situace týkající se dětí je možno řešit prostřednictvím zdejšího OSPOD.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

- OSPOD

26. Kontaktní osoba:

Jména referentů OSPOD - kurátorů pro děti a mládež:

Bc.   Lucie Haltufová             tel. 596 387 775

Mgr. Monika Martinková        tel. 596 387 776

Bc.  Miroslava Skotnicová     tel. 596 387 773

Bc.  Adriana Žídková             tel. 596 387 774

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.11.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:

13.12.2018

29. Datum konce platnosti popisu:

Nelze stanovit.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Řešení závažných výchovných problémů dětí není vhodné odkládat.