Volby do zastupitelstev krajů 2024

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 20. září 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 21. září 2024 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.


Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 20. září 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 21. září 2024 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
  • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Voličské průkazy
Volič, který nebude moci v době konání voleb volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (dle místa trvalého pobytu), má možnost požádat o vydání voličského průkazu.
Na voličský průkaz lze volit pouze v rámci kraje, ve kterém má volič trvalý pobyt.
Žádosti o vydání voličského průkazu mohou občané podávat ode dne data vyhlášení voleb prezidentem republiky, tj. od 12. června 2024.
Žádost lze podat:

  • Osobně nejpozději do 18. září do 16:00 hodin u Magistrátu města Karviné, Odboru správního, oddělení občanskosprávní, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, budova „C“, 1. patro, kancelář č. 205
  • Písemně nejpozději do 13. září 2024 do 16:00 hodin (v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče) na adresu Magistrátu města Karviné, Odbor správní, oddělení občanskosprávní, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči nelze voliči vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz!
Telefonické informace: 596 387 727 a 728.

Žádost o vydání voličského průkazu