_Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

folder-document.png Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).


01. Název úkonu:

Kolaudační souhlas

02. V jakém případě ve věci jednat

Dokončenou stavbu vodního díla,  popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, jedná-li se dle § 119 odst. 1 stavebního zákona o
a) stavbu veřejné infrastruktury,
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,
e) vodní dílo podle § 15a odst. 3  vodního zákona,

lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

O kolaudační souhlas je potřeba požádat také v případě, že v rozhodnutí o povolení stavby vodního díla je tato podmínka stanovena.

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

03. Charakteristika úkonu

Užívání dokončené stavby  je upraveno v § 119 až § 122a stavebního zákona. Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává vodoprávní úřad, který vydal povolení stavby.

Vodoprávní úřad zkoumá, je-li žádost o kolaudační souhlas úplná a dokončená stavba, popřípadě část stavby je schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

04 Výsledek úkonu

Kolaudační souhlas, který opravňuje stavbu užívat.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost není úplná nebo nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, vede se kolaudační řízení za účelem vydání kolaudačního rozhodnutí.

05. Kdy věc řešit

Po dokončení stavby vodního díla, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání a jedná-li se dle § 119 odst. 1 stavebního zákona o
a) stavbu veřejné infrastruktury,
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,
e) vodní dílo podle § 15a odst. 3  vodního zákona.

O kolaudační souhlas je potřeba požádat také v případě, že v rozhodnutí o povolení stavby vodního díla je tato podmínka stanovena.

 06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám vodovodních řadů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu (podle zákona č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, předloží žadatel povolení k jejich provozování dle § 6 téhož zákona.

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře  (doklady a dokumentace), se předkládají v listinné podobě.

priloha-c-14-zadost-o-kolaudacni-souhlas-k-uzivani-vodnich-del.pdf, soubor typu pdf, (422,42 kB)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Viz bod 06

priloha-c-14-zadost-o-kolaudacni-souhlas-k-uzivani-vodnich-del.pdf, soubor typu pdf, (422,42 kB)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Poplatek za vydání kolaudačního souhlasu není stanoven. Pouze v případě, že byla žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby, vybere stavební úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby správní poplatek, jehož výše  je stanovena v položce 20 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800

     V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Poplatek za vydání kolaudačního souhlasu není stanoven. Pouze v případě, že byla žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby, vybere stavební úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby správní poplatek, jehož výše  je stanovena v položce 20 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění a to za každou započatu hodinu v pracovní době správního úřadu 500 Kč.

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné
  • Na poště poštovní poukázkou

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

14. Časté dotazy

Nejsou známy.

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti.

17. Oblast

Vodní zákon, stavební zákon.

18. Klíčová slova

kolaudace, kolaudační souhlas

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.