Územní studie


Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu.

Územní studie US – 1 Karviná Ráj Nad pískovnou

Pořizovatel dne 26.07.2021 schválil možnost využití územní studie US – 1 Karviná Ráj Nad pískovnou jako územně plánovacího podkladu podle § 30 odst. 5 stavebního zákona. Data o této studii jsou vložena do evidence územně plánovací činnosti.

TEXTOVÁ ČÁST.pdf, soubor typu pdf, (27,93 MB)
Elaborát A3.pdf, soubor typu pdf, (149,19 MB)
1.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf, soubor typu pdf, (25,74 MB)
1.2 URBANISTICKÝ NÁVRH.pdf, soubor typu pdf, (27,04 MB)
1.3 NÁVRH PARCELACE.pdf, soubor typu pdf, (26,28 MB)
1.4 NÁVRH REGULACE.pdf, soubor typu pdf, (26,3 MB)
1.5 DOPRAVNÍ OBSLUHA.pdf, soubor typu pdf, (310,95 kB)
1.6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - energetika a sítě.pdf, soubor typu pdf, (1,39 MB)
1.7 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - vodní hospodářství.pdf, soubor typu pdf, (1,3 MB)

Územní studie US - 2 pro území Karviná - Hranice mezi ulicemi Mickiewiczova a Čsl. armády

Pořizovatel pořídil územní studii US – 2 pro území Karviná - Hranice mezi ulicemi Mickiewiczova a Čsl. armády, která bude soužit jako územně plánovací podklad podle § 30 odst. 5 stavebního zákona.

ÚS-2 30V URBANISTICKÝ NÁVRH.pdf, soubor typu pdf, (1,5 MB)
ÚS-2 37V NÁVRH PARCELACE.pdf, soubor typu pdf, (1,26 MB)
ÚS-2 40V NÁVRH REGULACE.pdf, soubor typu pdf, (1,31 MB)
ÚS-2 elaborát A3.pdf, soubor typu pdf, (263,57 MB)
ÚS-2 textová část.pdf, soubor typu pdf, (792,71 kB)
ÚS-2 úvod a summary.pdf, soubor typu pdf, (327,71 kB)
VIZUALIZACE 1.jpg, soubor typu jpg, (6,04 MB)
VIZUALIZACE 2.jpg, soubor typu jpg, (6,79 MB)
VIZUALIZACE 3.jpg, soubor typu jpg, (8,79 MB)
VIZUALIZACE 4.jpg, soubor typu jpg, (6,3 MB)
VIZUALIZACE 5.jpg, soubor typu jpg, (6,05 MB)