Územní plán Karviné - změna č. 2


Zastupitelstvo města Karviné vydalo změnu č. 2 Územního plánu Karviné formou opatření obecné povahy usnesením č. 633 ze dne 13.06.2022. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 16.07.2022.

Územní plán Karviné - změna č. 2:

  • Textová část

Textová část.pdf.pdf

  • Grafická část

I.1 Výkres základního členění území.pdf.pdf
I.2 Hlavní výkres.pdf.pdf
I.3 Koncepce veřejné infrastruktury.pdf.pdf
I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf.pdf

Odůvodnění územního plánu Karviné:

  • Textová část

Textová část odůvodnění.pdf.pdf

  • Grafická část

II.1 Koordinační výkres.pdf.pdf
II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
II.4 Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství.pdf.pdf
II.5 Výkres technické infrastruktury - energetika, elektronické komunikace, nakládání s odpady.pdf.pdf