Územní plán Karviné, úplné znění po vydání změny č. 2


  • Textová část

Textová část.pdf.pdf

  • Grafická část

I.1 Výkres základního členění území.pdf.pdf
I.2 Hlavní výkres.pdf.pdf
I.3 Koncepce veřejné infrastruktury .pdf.pdf
I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf.pdf
II.1 Koordinační výkres.pdf.pdf

S úplným zněním opatření obecné povahy Územního plánu Karviné po vydání změny č. 2 a jeho odůvodněním je možné se seznámit u pořizovatele, tj. Magistrátu města Karviné, Odboru stavebního a životní prostředí, na ulici K. Śliwky 680, 733 24 Karviná-Fryštát,  vždy v úředních hodinách, které jsou stanoveny takto:

 Pondělí a středa           7:30 – 17:30

 Úterý a čtvrtek              pouze po telefonické domluvě