Územně analytické podklady


Návrh pořízení 6. úplné aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Karviná

Pořizovatel: Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné

Obec Karviná s rozšířenou působností pořizuje dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném do 31.12.2023, s použitím ustanovení § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady (dále také jen "ÚAP").  

Oznámení o pořízení návrhu úplné aktualizace ÚAP pro správní obvod ORP Karviná.pdf, soubor typu pdf, (214,5 kB)

 

Územně analytické podklady obsahují především informace

  • o stavu území,
  • o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů,
  • o záměrech na provedení změn v území.

 

Územně analytické podklady vytvářejí novou informační základnu údajů o území, která slouží jako podklad pro pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn. Vytvořením této základny dochází ke zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území.

 

Aktuální grafická data ÚAP jsou zveřejněna na Mapovém portálu v sekci Územně analytické podklady. V této sekci jsou příslušné mapové aplikace pro zobrazení všech jevů ÚAP nebo podle jednotlivých oborových témat (technická infrastruktura, vodohospodářství, zemědělský půdní fond, nerostné bohatství, přírodní hodnoty).

 


Aktualizace územně analytických podkladů 2020


OBSAH DOKUMENTACE:

Textová část:

část A - Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

část B - Rozbor udržitelného rozvoje území.pdf

Grafická část: 

A.1)  Výkres hodnot v území - legenda

A.1)  Výkres hodnot v území

A.2a) Limity vyplývající z přírodních hodnot a vlastností území -  legenda

A.2a) Limity vy\plyvající z přírodních hodnot a vlastností území

 A.2b) Limity vyplývající z civilizačních hodnot a vlastností území - legenda

A.2b) Limity vyplývající z civilizačních hodnot a vlastností území

A.3) Výkres záměrů na provedení změn v území - legenda

A.3) Výkres záměrů na provedení změn v území

B.1) Výkres problémů k řešení  v ÚPD - legenda

B.1) Výkres problémů k řešení v ÚPD 


Aktualizace územně analytických podkladů 2016


V roce 2016 byla pořízena úplná aktualizace ÚAP pro správní obvod úřadu územního plánování Karviná, která byla projednána se zástupci jednotlivých obcí ORP Karviná (tj. Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava), v celém rozsahu, tj. včetně výkresů a rozboru udržitelného rozvoje, který obsahoval rovněž oddíl s určením problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Textová část návrhu ÚAP

Grafická část návrhu ÚAP:


Aktualizace územně analytických podkladů 2014


V roce 2014 byla pořízena úplná aktualizace ÚAP pro správní obvod úřadu územního plánování Karviná, která dne 06.12.2014 byla projednána se zástupci jednotlivých obcí ORP Karviná (tj. Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava), v celém rozsahu, tj. včetně výkresů a rozboru udržitelného rozvoje, který obsahoval rovněž oddíl s určením problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Textová část návrhu ÚAP

Grafická část návrhu ÚAP:

Podklad - Sociodemografické posouzení (RNDr. Milan Polednik, květen 2014)


Aktualizace územně analytických podkladů 2012


Aktualizace územně analytických podkladů 2012

V roce 2012 byla pořízena úplná aktualizace ÚAP pro správní obvod úřadu územního plánování Karviná a dne 13.12.2012 byla projednána v Radě obcí pro udržitelný rozvoj, která k návrhu úplné aktualizace včetně rozboru udržitelného rozvoje území vydala kladné stanovisko.

Textová část ÚAP (platnost k 31.12.2012)

Grafická část ÚAP (platnost k 31.12.2012):


Aktualizace územně analytických podkladů 2010


Územně analytické podklady 2010

V roce 2010 byla pořízena úplná aktualizace ÚAP pro správní obvod úřadu územního plánování Karviná, která byla projednána s jednotlivými poskytovateli údajů. Na základě projednání byl návrh upraven a dne 21.12.2010 byl projednán v Radě obcí pro udržitelný rozvoj, která k návrhu úplné aktualizace včetně rozboru udržitelného rozvoje území vydala kladné stanovisko.

Textová část ÚAP (platnost k 21.12.2010)

Grafická část ÚAP (platnost k 21.12.2010):

Rozbor udržitelného rozvoje území včetně určení problémů k řešení

Kartogramy vyhodnocení územních podmínek