Uzavření manželství, občanský sňatek

folder-document.png Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý zpsůsobem, který stanoví zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Uzavření manželství, občanský sňatek

04. Základní informace k životní situaci:

 • Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek
 • Pojeví-li snoubneci vůli, že spolu vstupují do manželství před orgánem církve nebo náboženské společnosti k tomu oprávněné, jedná se o církevní sňatek (viz církevní sňatek)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
 Dotazník k uzavření manželství, případně žádost o povolení uzavření manželství, podávají snoubenci společně, případně jeden z nich.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Doručení dotazníku, případně žádosti o povolení uzavření manželství, včetně stanovených dokladů, a to k matričnímu úřadu v jehož obvodu bude manželství uzavřeno.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním vyplněného dotazníku, případně žádosti o povolení uzavření manželství, včetně stanovených dokladů, u příslušného matričního úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
 U příslušného matričního úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 1. NP, kancelář č. 213/1, 213
Petra Morawiecová, telefon: 596 387 733
Anna Koláčná, telefon: 596 387 730

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Občané ČR předkládají:

 • Vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • Platné doklady totožnosti
 • Rodné listy
 • Rozvedení předkládají pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, zrušení partnerství
 • Ovdovělí předkládají úmrtní list zemřelého manžela, partnera
 • Pravomocný rozsudek okresního soudu o povolení uzavření manželství osobou nezletilou, starší 16 let
 • Pravomocný rozsudek okresního soudu o povolení uzavření manželství osobou stiženou duševní poruchou

Cizí státní občan dále předloží:

 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Po konzultaci s matrikářem v některých případech potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané Policií ČR - oddělení cizinecké policie, které nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické formě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - vybírá se správní poplatek ve výši 5.000 Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do partnerství, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - vybírá se správní poplatek ve výši 3.000 Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do partnerství mimo určené místo nebo dobu - vybírá se správní poplatek ve výši 3.000 Kč
 • Pokud je vydáno povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do partnerství mimo určené místo a dobu, je třeba uhradit poplatek za služby, výše je určena dle schváleného sazebníku, který je k nahlédnutí u matričního úřadu

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící, hluchoslepí nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka.Účast tlumočníka zajišťujematriční úřad na vlastní náklady.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, a to u kterékoli obce s rozšířenou působností.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Není k dispozici.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Polici ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení č. 235/1995 Sb., Ministerstva zahraničních věcí ČR o sjednání Smlouvy mezi ČR a SR o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím odboru správního.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Neuplatňují se.

21. Nejčastější dotazy:

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • Se ženatým mužem, vdanou ženou nebo osobou, která vstoupila do registrovaného partnerství
 • Mezi předky a potomky a mezi souŕozenci; totéž platí o osobách jejichž příbuzenství vzniklo osovojením
 • Nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let
 • Osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu
 • Osobou stiženou dušení poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům ; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem uzavření manželství

22. Další informace:

Rada města Karviné rozhodla s účinností od 01. března 2024 určit jako místo pro uzavírání manželství prostory obřadní síně Městského domu kultury v Karviné-Nové Město a jako dobu stanovit na tomto místě každý druhý pátek v měsíci v době od 09:00 do 13:00 hodin a dále stanovit jako další místo pro uzavírání manželství prostory obřadní síně budovy Radnice v Karviné-Fryštát a jako dobu stanovit na tomto místě každý čtvrtý pátek v měsíci v době od 09:00 do 11:40 hodin.
Soubory ke stažení:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Neuvedeno.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2010

28. Popis byl naposledy aktualizován:
30.04.2024

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.