OSPOD - Úprava poměrů k nezletilému dítěti

folder-document.png Svěření dítěte do péče rodičů nebo jiné blízké osoby, stanovení výživného pro dítě, úprava styku s dítětem.  


01. Identifikační kód:
886

02. Kód:
-

03. Pojmenování (název) životní situace:
Úprava poměrů k nezletilému dítěti v případech, kdy se rodiče nezletilého dítěte rozcházejí a vzájemně se nedohodnou na péči o dítě nebo v případě, kdy se rodiče nezletilého dítěte rozvádějí.

04. Základní informace k životní situaci: 

Rodiče nezletilého dítěte se rozcházejí nebo chtějí podat žádost o rozvod manželství mohou řešit tyto záležitosti:

- svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče

- stanovení výživného rodiči, který nemá dítě svěřené do své péče

- úprava styku dítěte s rodičem, který nemá dítě svěřené do své péče

- schválení důležitého právního úkonu za nezletilé dítě, na kterém se rodiče nejsou schopni dohodnout (např. určení jména, příjmení, změna trvalého bydliště, změna školy apod.)

- určení, popřípadě popření otcovství.

Rodiče mohou v rámci soudního řízení v otázce výchovy a výživy uzavřít dohodu, kterou soud, pokud je dohoda v zájmu dítěte, schválí. Dohoda rodičů má přednost před rozhodnutím soudu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- rodič

- osoba odpovědná za výchovu dítěte  

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

V případě rozchodu nebo rozvodu rodičů podat k okresnímu soudu návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti. 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

- Kontaktovat oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) osobně, písemně (možné i e-mailem) nebo telefonicky a žádat poskytnutí poradenství.

- Sepsat mimosoudní dohodu na OSPOD.

- Podat návrh k Okresnímu soudu v Karviné.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

- Na Magistrátu města Karviné, OSPOD bude rodičům poskytnuto poradenství, případně sepsána mimosoudní dohoda o úpravě poměrů.

- Na Okresním soudě v Karviné.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na Magistrátu města Karviné, OSPOD,  Karviná-Fryštát, K. Śliwky 50 (budova C), 3. patro.

Jména referentů OSPOD:

Bc. Marcela Bulantová                 tel. 596 387 760

Bc. Vladislava Doktorová             tel. 596 387 783

Taťána Drobková, DiS.                 tel. 596 387 770

Mgr. et Bc. Tamara Gajdzioková  tel. 596 387 769

Ing. Daniela Gavlasová                tel. 596 387 761

Jana Hanusková, DiS.                  tel. 596 387 758

Mgr. Marcela Jandáková              tel. 596 387 766

Mgr. Lucie Kabotová                    tel: 596 387 767

Bc. Zuzana Medviďová                tel. 596 387 762

Irena Minarčíková, DiS.                tel. 596 387 788

Kateřina Špandelová, DiS.           tel. 596 387 755

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

K okresnímu soudu je nutné podat písemný návrh ve věci:

Vzory návrhů jsou použity z publikace "Vzory smluv a podání" vydané nakladatelstvím Linde Praha. Jde o 14. vydání z aktuálními vzory po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle stavu k 1.1.2014. Autoři publikace jsou Škárová, Vaněk, Balcarová, Nováková a kolektiv autorů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bez úhrady.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Rozsudek ve věci úpravy poměrů vydává okresní soud, lhůtu nelze přesně stanovit, většinou se jedná o dobu 3 – 4 měsíců od podání návrhu po vydání rozsudku. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

- Kromě rodičů a osob odpovědných za výchovu dítěte, jmenuje soud dítěti opatrovníka, který je ustanoven pro dané řízení. Dítě musí být zastoupeno, protože soud rozhoduje ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem. Úkolem opatrovníka je zjišťování poměrů na straně dítěte a rodičů, opatrovník navrhuje, jak by měly být poměry dítěte upraveny. Opatrovníkem bývá zpravidla ustanoven OSPOD.

- Pokud soud uzná za vhodné, může k soudnímu jednání předvolat svědky.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Spolupráce s OSPOD, okresním soudem. Pokud rodiče spolu nebudou komunikovat, nebo jejich vzájemné konflikty naruší příznivý vývoj dítěte, může být rodičům soudem uložena povinnost navštívit mediátora, rodinného terapeuta, případně jiná odborná instituce.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy:

- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

- vyhláška č. 473/2012., o provádění některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozsudku Okresního soudu v Karviné lze podat odvolání ke Krajskému soudu v Ostravě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Uložení pořádkové pokuty až do výše 20.000 Kč, dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí v případě, že rodiče, nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebudou spolupracovat s OSPOD při ochraně zájmů a práv dítěte, nedostaví se na výzvu OSPOD k osobnímu jednání, nepředloží potřebné listiny a doklady, nebo neumožní návštěvu zaměstnance OSPOD v místě bydliště, kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo pro ochranu práv dítěte.  

21. Nejčastější dotazy:

Je nutné provádět pohovor s dítětem?

Ano, je to nutné. Dítě má právo se vyjádřit k podstatným záležitostem, které se ho týkají, a to i bez přítomnosti rodičů v případě, že je schopno formulovat své vlastní názory – zpravidla od 12 let věku. Pohovor  s dítětem je prováděn zpravidla na OSPOD, ale také v domácnosti dítěte, v odůvodněných případech může být pohovor s dítětem proveden přímo před soudem. 

Jaké jsou možné formy péče? (§ 907 OZ)

Svěření do péče jednoho z rodičů, kdy druhý rodič má právo se s dítětem stýkat. Pokud se rodiče nedohodnou, na návrh jednoho z rodičů rozhodne soud, a to jak o výlučné péči, tak o průběhu styku druhého rodiče s dítětem.

Střídavá péče - soud přesně vymezí, kdy je dítě  v péči matky, a kdy v péči otce.  

Společná péče – rodiče jsou schopni se na péči o dítě  dohodnout, soud nestanoví, kdy je dítě v péči matky, a kdy v péči otce.  Má-li být dítě svěřeno do společné péče, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili.

Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte.

Kdy je možné podat návrh na zvýšení výživného?

Vždy, když dojde k zásadní změně v životě dítěte. Může se jednat např. o situace, kdy dítě nastoupí do školy, na střední školu, při změně zdravotního stavu apod. Ke zvýšení výživného může dojít také v případě, došlo-li ke změně poměrů na straně rodiče.

Jak postupovat, když rodič neplatí soudem stanovené výživné?

Trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 2 trestního zákoníku, se dopustí osoba, která se plnění své zákonné vyživovací povinnosti vyhývá po dobu delší než 4 měsíce. V tomto případě je vhodné podat na Policii ČR trestní oznámení. Pokud je rodiči znám zaměstnavatel povinného rodiče, doporučuje se podat k okresnímu soudu, dle trvalého bydliště dítěte, návrh ve věci výkonu rozhodnutí (srážky ze mzdy - exekuce).

Pokud je rodič zbaven rodičovské odpovědnosti, má k dítěti vyživovací povinnost?

Ano. Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti, jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti.

Je možná změna soudního rozsudku?

Ano. Pokud dojde ke změně poměrů u nezl. dítěte, může se úprava poměrů na návrh rodiče nebo OSPOD změnit. To znamená, že pravomocný rozsudek o úpravě poměrů není konečný, je třeba mít ale na paměti, že rozsudek soudu může být změněn zase jen soudem.

22. Další informace:

Leták OSPOD

Povinně zveřejněné Standardy kvality OSPOD:

Standard č. 1 Místní a časová dostupnost.docx

Standard č. 3. Informovanost o výkonu SPODdocx.docx

Standard č. 13 Vyřizování a podávání stížností.docx

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

Na internetových stránkách MPSV – http://www.mpsv.cz/cs

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Zvýšení výživného – soud je možné požádat o zvýšení výživného vždy, když dojde k zásadní změně v životě dítěte. Může se jednat např. o situace, kdy dítě nastoupí do školy, na střední školu, při změně zdravotního stavu apod. Ke zvýšení výživného může dojít také v případě, došlo-li ke změně poměrů na straně rodiče. Uvedené pravidlo platí i pro snížení výživného, které však není v zájmu nezletilého dítěte.

Změna výchovného prostředí je možná v případě, kdy rodič, který má dítě v péči, brání bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem. Změna je možná také v případě, že se na změně výchovného prostředí rodiče dohodnou nebo má o ni odůvodněný zájem nezletilé dítě, vždy je potřeba nového rozhodnutí soudu.

Pozastavení, omezení nebo zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti – pokud rodiči brání ve výkonu jeho rodičovské odpovědnosti závažná okolnost, může soud rozhodnout o pozastavení rodičovské odpovědnosti. Jestliže rodič svoji rodičovskou odpovědnost nevykonává řádně a zájem dítěte to vyžaduje, soud jeho rodičovskou odpovědnost omezí. V případech, kdy rodič svoji rodičovskou odpovědnost zneužívá nebo závažným způsobem zanedbává, soud jej rodičovské odpovědnosti zbaví.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

- OSPOD

26. Kontaktní osoba:

Jména referentů OSPOD:

Bc. Marcela Bulantová                 tel. 596 387 760

Bc. Vladislava Doktorová             tel. 596 387 783

Taťána Drobková, DiS.                 tel. 596 387 770

Mgr. et Bc. Tamara Gajdzioková  tel. 596 387 769

Ing. Daniela Gavlasová                tel. 596 387 761

Jana Hanusková, DiS.                  tel. 596 387 758

Mgr. Marcela Jandáková              tel. 596 387 766

Mgr. Lucie Kabotová                    tel: 596 387 767

Bc. Zuzana Medviďová                tel. 596 387 762

Irena Minarčíková, DiS.                tel. 596 387 788

Kateřina Špandelová, DiS.           tel. 596 387 755

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

 01.11.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:

21.10.2020

29. Datum konce platnosti popisu:

nelze stanovit

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

V případě úpravy poměrů k nezl. dítěte je žádoucí, aby se na OSPOD dostavili oba rodiče společně, neboť odpovědnost vůči svému dítěti mají oba rodiče.