OSPOD - Špatná péče rodičů o děti – dítě zanedbávané, týrané a zneužívané

folder-document.png Situace, kdy je podezření, že dítě je zanedbávané, týrané či zneužívané, nebo je dítě přítomno domácímu násilí.


01. Identifikační kód:
886

02. Kód:
-

03. Pojmenování (název) životní situace:
Podezření, že rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte dítě zanedbávají (nejsou uspokojovány jeho základní potřeby), fyzicky či psychicky dítě týrají či jakýmkoliv jiným způsobem zneužívají. Patří zde i situace, kdy dítě je přítomno domácímu násilí mezi rodiči nebo osobami blízkými (jedna z forem psychického týrání dítěte). V této souvislosti se hovoří o syndromu CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte).

04. Základní informace k životní situaci:
Jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé konání rodičů, vychovatelů nebo jiné osoby vůči dítěti, které je nepřiměřené, nepřijatelné a které poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, v krajním případě způsobuje dokonce jeho smrt.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Kdokoli, kdo má podezření, že dítě je ohrožené některou z výše uvedených situací, má povinnost toto oznámit odpovědným orgánům (Policie ČR, OSPOD).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je individuálně prošetřeno. Řešeny jsou děti, které mají trvalý pobyt v Karviné, v Dětmarovicích, Petrovicích u Karviné a Stonavě, případně které se v těchto obcích fakticky zdržují.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Kontaktovat oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) osobně, písemně (možné i e-mailem) nebo telefonicky a žádat poskytnutí poradenství, případně oznámit podezření, že dítě je zanedbáváno, týráno, zneužíváno či přítomno domácímu násilí. Oznámení je možné podat i anonymně.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Magistrátu Města Karviné, Odboru sociálním, OSPOD.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Na Magistrátu města Karviné, OSPOD,  Karviná-Fryštát, K. Śliwky 50 (budova C), 3. patro.

Jména referentů OSPOD:

Bc. Marcela Bulantová                 tel. 596 387 760

Bc. Vladislava Doktorová             tel. 596 387 783

Taťána Drobková, DiS.                 tel. 596 387 770

Mgr. et Bc. Tamara Gajdzioková  tel. 596 387 769

Ing. Daniela Gavlasová                tel. 596 387 761

Jana Hanusková, DiS.                  tel. 596 387 758

Mgr. Marcela Jandáková              tel. 596 387 766

Mgr. Lucie Kabotová                    tel: 596 387 767

Bc. Zuzana Medviďová                tel. 596 387 762

Irena Minarčíková, DiS.                tel. 596 387 788

Kateřina Špandelová, DiS.           tel. 596 387 755

- Pokud se vyskytne velmi závažný problém, který je nutné řešit okamžitě (po stanovené úřední době), a nelze vyčkat do dalšího pracovního dne, lze se kontaktovat prostřednictvím bezplatné linky Městské policie Karviná 156.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, v případě anonymního podání nemusí být doklad předložen.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou stanoveny žádné předepsané formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Situaci je nutno řešit neprodleně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Všichni, kteří mohou sdělit informace o tom, že dítě je zanedbáváno, týráno, zneužíváno, či přítomno domácímu násilí a další instituce a organizace, které následně pomáhají situaci dítěte řešit.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Spolupráce s OSPOD a dalšími institucemi na řešení situace dítěte, pokud jde o příbuzného ze strany dítěte. Je-li oznamovatelem cizí osoba, oznámením pro něj situace končí.  

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
- epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy:

Jedná se především o tyto právní předpisy:
- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

- vyhláška č. 473/2012., o provádění některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

- zákon č.   40/2009 Sb., trestní zákon

- zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

- zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

- zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

- V případě vydání správního rozhodnutí je to odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Poučení o opravných prostředcích obsahuje každé správní rozhodnutí. 

- V případě rozhodnutí Okresního soudu v Karviné lze podat odvolání ke Krajskému soudu v Ostravě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Uložení pořádkové pokuty až do výše 20.000 Kč, dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí v případě, že rodiče, nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebudou spolupracovat s OSPOD při ochraně zájmů a práv dítěte, nedostaví se na výzvu OSPOD k osobnímu jednání, nepředloží potřebné listiny a doklady, nebo neumožní návštěvu zaměstnance OSPOD v místě bydliště, kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo pro ochranu práv dítěte. 

21. Nejčastější dotazy:

Dotazy se řeší individuálně dle konkrétních případů a forem násilí na dítěti

22. Další informace:

Leták OSPOD

Povinně zveřejněné Standardy kvality OSPOD:

Standard č. 1 Místní a časová dostupnost.docx

Standard č. 3. Informovanost o výkonu SPODdocx.docx

Standard č. 13 Vyřizování a podávání stížností.docx

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

Na internetových stránkách MPSV – http://www.mpsv.cz/cs

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Veškeré životní situace týkající se dětí je možno řešit prostřednictvím zdejšího OSPOD.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

- OSPOD

26. Kontaktní osoba:

Jména referentů OSPOD

Bc. Marcela Bulantová                 tel. 596 387 760

Bc. Vladislava Doktorová             tel. 596 387 783

Taťána Drobková, DiS.                 tel. 596 387 770

Mgr. et Bc. Tamara Gajdzioková  tel. 596 387 769

Ing. Daniela Gavlasová                tel. 596 387 761

Jana Hanusková, DiS.                  tel. 596 387 758

Mgr. Marcela Jandáková              tel. 596 387 766

Mgr. Lucie Kabotová                     tel: 596 387 767

Bc. Zuzana Medviďová                 tel. 596 387 762

Irena Minarčíková, DiS.                tel. 596 387 788

Kateřina Špandelová, DiS.           tel. 596 387 755

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.11.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:

21.10.2020

29. Datum konce platnosti popisu:

Nelze stanovit.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Neoznámení nebo nezabránění trestnému činu týrání svěřené osoby je trestným činem, a to platí pro všechny osoby, které se věrohodným způsobem tuto skutečnost dozví. Oznámení o podezření na týrání svěřené osoby je nutné podat Policii ČR nebo příslušnému OSPOD podle místa trvalého bydliště dítěte. Ohlásit podezření z týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte lze i anonymně.