Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž  Magistrát města Karviné zejména jedná a rozhoduje.


Zákon č.:

84/1990 Sb.    - o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

85/1990 Sb.    - o právu petičním

200/1990 Sb.  - o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

202/1990 Sb.  - o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

526/1990 Sb.  - o cenách, ve znění pozdějších předpisů

565/1990 Sb.  - o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

265/1991 Sb.  - o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

455/1991 Sb.  - o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

490/1991 Sb.  - o způsobu provádění referenda, ve znění pozdějších předpisů

552/1991 Sb.  - o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

563/1991 Sb.  - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

570/1991 Sb.  - o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

114/1992 Sb.  - o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

246/1992 Sb.  - na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

334/1992 Sb.  - o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

111/1994 Sb.  - o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

269/1994 Sb.  - o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

247/1995 Sb.  - o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

289/1995 Sb.  - o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

13/1997 Sb.    - o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

123/1998 Sb. - o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

106/1999 Sb.  - o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

222/1999 Sb.  - o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů

328/1999 Sb.  - o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

329/1999 Sb.  - o cestovních, ve znění pozdějších předpisů

359/1999 Sb.  - o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

101/2000 Sb.  - o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

128/2000 Sb.  - o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

129/2000 Sb.  - o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

130/2000 Sb.  - o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

133/2000 Sb.  - o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

218/2000 Sb.  - o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

227/2000 Sb.  - o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

240/2000 Sb.  - o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

247/2000 Sb.  - o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

248/2000 Sb.  - o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

250/2000 Sb.  - o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

301/2000 Sb.  - o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

361/2000 Sb.  - o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

365/2000 Sb.  - o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů                               

56/2001 Sb.    - o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

100/2001 Sb. - o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

185/2001 Sb.  - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

254/2001 Sb.  - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

274/2001 Sb.  - o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

320/2001 Sb.  - o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

449/2001 Sb.  - o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

491/2001 Sb.  - o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

109/2002 Sb.  - o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

312/2002 Sb.  - o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

62/2003 Sb.    - o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

99/2004 Sb.    - o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

122/2004 Sb. - o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

326/2004 Sb.  - o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

499/2004 Sb.  - o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

500/2004 Sb.  - správní řád, ve znění pozdějších předpisů

561/2004 Sb.  - o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

634/2004 Sb.  - o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

21/2006 Sb.    - o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

108/2006 Sb.  - o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

111/2006 Sb.  - o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

137/2006 Sb.  - o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

159/2006 Sb.  - o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

183/2006 Sb.  - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

262/2006 Sb.  - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

300/2008 Sb.  - o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

280/2009 Sb.  - daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

89/2012 Sb.    - občanský zákoník

90/2012 Sb.    - o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích)

201/2012 Sb.  - o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

255/2012 Sb.  - o kontrole (kontrolní řád)

275/2012 Sb.  - o volbě prezidenta republiky

186/2013 Sb.  - o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

 

Sbírky zákonů České republiky jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na kontaktním místě veřejné správy Magistrátu města Karviné. Texty jednotlivých právních předpisů jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv.