Přehled publikovaných mapových podkladů

 


Mapové sady Mapové vrstvy

Adresy, budovy, ulice

Adresní místa
Budovy/Stavební objekty
Ulice - definiční čáry
Ulice - názvy

Cenové mapy Karviné Cenová mapa stavebních pozemků č.1-10 (2002-2011)
Cyklotrasy

Cyklotrasy a cyklostezky

Katastrální mapa ORP Karviná

Katastrální mapa (parcely KN)

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Kamerové body MKDS

Ortofotomapy (letecké snímky)

1947-48 Karviná
1966 Karviná
1973 Karviná
1979 Karviná
2002 Karviná
2005 Karviná
2008 Karviná
2013-2014 ČR
2015 ORP Karviná
2016 ČR východ

Podkladové mapy ČR

Katastrální mapa ČR (WMS ČÚZK)
Základní mapa ČR 1:50 000 (WMS ČÚZK)
Základní mapa ČR 1:50 000 (WMS ČÚZK)
Základní mapy ČR (WMTS ČÚZK)

Podkladové mapy Karviné

Bloková mapa Karviné
Okres Karviná 1:50 000 (© SHOCart spol. s r.o, Zlín)
Podrobná mapa Karviné 1:10 000 (© PLANstudio)
Vrstevnice Karviné (po 2 m)

Technická mapa města

Polohopis povrchové situace
Výškopis povrchové situace

Územně analytické podklady

Téma (tématické členění jevů ÚAP)
ÚAP A (všechny sledované jevy ÚAP A001-A119)

Územní plán Karviné

Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Koncepce veřejné infrastruktury
Výkres VPS, staveb a asanací
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu
Výkres technické infrastrukury - vodní hospodářství
Výkres technické infrastrukury - energetika, elektronické komunikace, nakládání s odpady

Územní správní jednotky

Části obcí ORP Karviná
Katastrální území ČR (WMS ČÚZK)
Katastrální území ORP Karviná
Obce ČR
ORP ČR
ZSJ ORP Karviná

Volební okrsky

Volební okrsky - adresní místa
Volební okrsky - hranice

Zóny stanovení výše nájemného

Přehled zón nájemného