Kariéra


Volná pracovní místa – výběrová řízení

Kde najdu informace o volných pracovních místech?

Při výběru zaměstnanců postupujeme způsobem, který je závazně stanoven v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Statutární město Karviná vyhlašuje veškerá výběrová řízení na zaměstnance města v magistrátu formou oznámení na úřední desce, která je umístěna u vstupu do budovy B Magistrátu města Karviné na ulici K. Śliwky 618 v Karviné-Fryštátě a současně na internetových stránkách města (Úřední deska – Výběrová řízení na nové zaměstnance).

Doporučujeme všem zájemcům o zaměstnání pravidelně sledovat tato místa a v případě zájmu podat písemnou přihlášku do výběrového řízení na konkrétní pracovní místo podle bližších pokynů uvedených v oznámení.

Zde naleznete seznam aktuálních výběrových řízení zveřejněných na úřední desce (pokud se nezobrazuje žádný dokument, nejsou aktuálně vyvěšena žádná výběrová řízení): 

Seznam dokumentů

Nenalezena žádná data

 

Jakým způsobem jsou obsazována volná pracovní místa?

Výběrovým řízením:

 • výběrové řízení je podmínkou pro jmenování do funkce vedoucího úřadu a vedoucího úředníka,
 • výběrové řízení je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka na dobu neurčitou.

Bez výběrového řízení:

 • volná pracovní místa úředníků na dobu určitou (např. zástup po dobu mateřské dovolené, rodičovské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti úředníka),
 • volná pracovní místa zaměstnanců, kteří nevykonávají správní činnosti (např. manuální práce, servisní a pomocné, průvodce na zámku Fryštát),
 • při obsazování výše uvedených pracovních míst není ze zákona podmínkou vyhlášení výběrového řízení, přesto se často v praxi přikláníme k vyhlášení výběrového řízení.

Co musí obsahovat přihláška do výběrového řízení?

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • název pracovního místa,
 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče (včetně čísla telefonu a e-mailové adresy),
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

Kam a jakým způsobem mohu doručit přihlášku?

 • osobně: podatelna Magistrátu města Karviné, budova C, Karola Śliwky 50/8a, 733 24 Karviná-Fryštát,
 • poštou: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty),
 • elektronicky: pouze s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu epodatelna@karvina_cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID es5bv8q. Přiložené dokumenty musí být v souladu s § 22 a 23 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, převedeny subjektem provádějícím konverzi z listinné podoby do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru.

Jaké doklady je nutné doložit k přihlášce?

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny pouze údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (originál nebo ověřená kopie),
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie),
 • v případě obsazování pracovního místa pro vedoucí zaměstnance, je nutno doložit fotokopii lustračního osvědčení, případně čestné prohlášení o tom, že splňuje předpoklady pro výkon funkce obsazené jmenováním v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon) – nevyžaduje se u osob narozených po 01.12.1971.

Jaký je průběh výběrového řízení?

 1. Zveřejnění oznámení o vyhlášení výběrového řízení
  Oznámení je zveřejněno na úřední desce min. po dobu 15 dní před termínem pro podání přihlášky, který je uveden v oznámení.
 2. Příjem přihlášek do výběrového řízení
  Přihláška musí být doručena nejpozději v den, kdy je stanoven termín pro podání přihlášky v oznámení, v případě doručení přihlášky poštou je rozhodující datum přijetí zásilky na poště.
 3. Posouzení došlých přihlášek výběrovou komisí
  Výběrová komise posoudí, zda přijaté přihlášky obsahují veškeré náležitosti, zda uchazeč splňuje předpoklady pro vznik pracovního poměru a požadavky na dané pracovní místo, zda byly doloženy všechny potřebné dokumenty a v případě, že tomu tak není, je uchazeč vyzván, aby doložil chybějící materiály.
 4. Pozvání vybraných uchazečů
  1. Je-li to nutné k posouzení, zda uchazeči splňují požadavky stanovené v oznámení, výběrová komise pozve uchazeče k osobním rozhovorům, případně rozhodne o dalších možnostech prokázání potřebných schopností (např. posouzení uchazečů na základě znalostních testů, PC testů aj.).
  2. Vybraní uchazeči jsou informováni zpravidla elektronickou poštou, případně telefonicky, o termínu konání testů nebo osobních rozhovorů.
 5. Vyhodnocení výběrového řízení výběrovou komisí
  Výběrová komise pořídí o posouzení uchazečů písemnou zprávu, ve které uvede pořadí uchazečů a předá ji tajemníkovi magistrátu.
 6. Informování uchazečů o výsledku výběrového řízení
  1. Po rozhodnutí tajemníka magistrátu o přijetí vybraného uchazeče, je tento uchazeč vyrozuměn telefonicky o výsledku výběrového řízení a je s ním zahájeno jednání o nástupu do pracovního poměru.
  2. Zbývající uchazeči jsou informováni písemně a jsou jim vráceny veškeré dokumenty, které do výběrového řízení zaslali.
  3. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

V případě dotazů, které se týkají výběrových řízení, kontaktujte personalistky oddělení lidských zdrojů:

Bc. Barbara Pastuchová, tel.: 596 387 342, email: Barbara.Pastuchova@karvina_cz

Ing. Aneta Svrčinová, tel.: 596 387 245, email: Aneta.Svrcinova@karvina_cz

 

Co nabízíme?

 • stabilní zaměstnání,
 • sladění soukromého a pracovního života:
  • 5 týdnů dovolené,
  • placené pracovní volno v rozsahu 24 hodin ročně,
  • pružné rozvržení pracovní doby – základní pracovní doba, po kterou je zaměstnanec povinen být na pracovišti, od 9:00 do 13:00 hodin (v pátek od 9:00 do 12:00 hodin), volitelná pracovní doba, kdy si zaměstnanec sám volí její začátek a konec, od 6:30 do 9:00 a od 13:00 do 18:00 hodin (v pátek od 12:00 do 18:00 hodin),
  • zkrácené pracovní úvazky – pokud tomu nebrání provozní důvody, umožňujeme zaměstnancům, zejména s ohledem na potřebu zajistit péči o dítě nebo osobu blízkou, zkrácení pracovního úvazku,
 • moderní benefity prostřednictvím systému cafeterie – možnost čerpání finančních prostředků dle vlastního uvážení (kultura, sport, penzijní připojištění, vzdělávání, zdravotní péče, rekreace a další),
 • stravenkový paušál,
 • zvýhodněné rodinné tarify mobilního operátora,
 • zaměstnanecké akce,
 • sleva z nájmu bytů společnosti Heimstaden na základě smlouvy o součinnosti,
 • pro rodiče – volná kapacita jeslí, mateřských a základních škol v dosahu pracoviště, volnočasové aktivity různého zaměření (Středisko volného času Juventus) a sportoviště pro děti,
 • možnost využívání služeb městských organizací (kultura, sport, bydlení),
 • osobní a pracovní rozvoj – průběžné prohlubování a rozšiřování kvalifikace:
  • systém interního vzdělávání za využití interních lektorů,
  • externí vzdělávání,
  • rozvoj manažerských dovedností vedoucích úředníků.
 • vícesložkový plat podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě:
  • platový tarif (platové třídy podle náročnosti práce, platové stupně podle započitatelné praxe),
  • osobní příplatek (až do výše 50 % platového tarifu),
  • zvláštní příplatek,
  • příplatek za vedení,
  • odměna (za mimořádné úkoly).

 

Studentské praxe

Magistrát města Karviné poskytuje v rámci organizačních možností bezplatnou odbornou praxi studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. Praxe je realizována na základě smlouvy, která se uzavírá mezi školou a statutárním městem Karviná. Cílem poskytnuté praxe je umožnit studentům získat poznatky o fungování úřadu a rozšířit si své znalosti v oblasti veřejné správy v teoretické i praktické rovině.

V případě dotazů, které se týkají studentských praxí, kontaktujte personalistu oddělení lidských zdrojů:

Ing. Roman Cieślar, tel.: 596 387 307, email: Roman.Cieslar@karvina_cz