Povolení k některým vybraným činnostem dle § 14 zákona 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Povolení k některým vybraným činnostem dle § 14 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.


01. Identifikační kód:

180

02. Kód:

180

03. Pojmenování (název) životní situace:
Povolení k některým vybraným činnostem

04. Základní informace k životní situaci:
Povolení k některým činnostem je třeba k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry, k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. (dále jen "říční materiál") z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku, ke geologickým pracím spojeným se zásahem  do pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů, k zasypávání odstavených ramen vodních toků, k vrácení vodního toku do původního koryta (§ 45 vodního zákona), k ukládání těžebního odpadu do povrchových vod.

Povolení k těmto činnostem se nevyžaduje, vykonává-li je správce vodního toku (§ 48 vodního zákona) v souvislosti s jeho správou nebo vlastník vodního díla v souvislosti s údržbou vodní nádrže. Dále povolení k těmto činnostem není třeba, vykonává-li je vlastník lesa z důvodů obnovy porostů a při činnostech uložených zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Postup a podmínky vychází z ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář stanovený přílohou č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, je veřejně dostupný na internetu. Lze jej obdržet i v listinné podobě  na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

priloha-c-7-zadost-o-povoleni-k-nekterym-cinnostem-nebo-jeho-zmenu.pdf, soubor typu pdf, (332,85 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Rozhodnutí vydá vodoprávní úřad nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení;  ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Účastníky kromě žadatele jsou další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 nejsou požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání dle § 81 správního řádu a přezkumné řízení dle § 94 správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
 -

22. Další informace:
 -

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
 -

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad.

26. Kontaktní osoba:
Vodoprávní úřad.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.