Poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné

folder-document.png Poskytování dotací zejména fyzickým osobám nebo právnickým osobám (spolkům, ústavům, nadacím, obecně prospěšným společnostem, příspěvkovým organizacím, církevním organizacím a dalším) působícím ve sportovní, kulturní a školské oblasti, oblasti volného času dětí a mládeže, oblasti zájmové činnosti, sociální oblasti, oblasti prevence kriminality a ostatní.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné

04. Základní informace k životní situaci:
Poskytování dotací zejména fyzickým osobám nebo právnickým osobám (spolkům, ústavům, nadacím, obecně prospěšným společnostem, příspěvkovým organizacím, církevním organizacím a dalším) působícím ve sportovní, kulturní a školské oblasti, oblasti volného času dětí a mládeže, oblasti zájmové činnosti, sociální oblasti, oblasti prevence kriminality a ostatní.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům, starší 18 let nebo právnické osoby, které mají sídlo, trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost na území města Karviné NEBO pořádají akce na území města Karviné pro občany města Karviné nebo město Karviná reprezentují.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Dotovaná činnost musí být vyvíjena na území města Karviné, pro občany města Karviné nebo za účelem reprezentace města Karviné. Dotaci nelze poskytnout na činnost politických stran a hnutí. 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné na základě vyhlášeného dotačního programu, podáním individuální žádosti z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů, a zároveň není dotace poskytována na základě zvláštního právního předpisu.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, 733 24 Fryštátská 72/1

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Příslušný odbor Magistrátu města Karviné, který poskytuje dotaci: - Odbor školství a rozvoje

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

-

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici jako přílohy vyhlašovaného dotačního programu na příslušných odborech magistrátu.

Formuláře pro podání individuální žádosti v elektronické podobě ke stažení:

Formulář_Individuální žádost o dotaci PO.docx
Formulář_Žádost o dotaci fyzických osob.docx
Příloha č. 1 ke SML o poskytnutí dotace_Finanční vypořádání dotace.xlsx
Rozpočet projektu.xls
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace.pdf

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou požadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty pro vyřízení jsou specifikovány v jednotlivých dotačních programech

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
nejsou požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

Soubory ke stažení:

Zásady dotace 2022.pdf

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Neoprávněné použití dotace nebo zadržení finančních prostředků patřících poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

-

22. Další informace:

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje

26. Kontaktní osoba:

Marcela Hübnerová (tel: 596 387 484, e-mail: marcela.hubnerova@karvina_cz)

Ing. Renáta Kytková (tel: 596 387 745, e-mail: renata.kytkova@karvina_cz)

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.04.2023

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.04.2023

29. Datum konce platnosti popisu:
neurčeno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno