Životní prostředí a odpady

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se dřevin, nakládání s vodami, zemědělského půdního fondu, rybářství, lovu, odpadu aj.


1    Následující   ››

Dělení lesního pozemku

folder-document.png Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyžaduje souhlas orgánu státní správy lesů.

 

Kácení dřevin rostoucí mimo les

folder-document.png Vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les.

 

Manipulační řád vodního díla

folder-document.png Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (§ 115 odst. 17 vodního zákona).

 

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

folder-document.png Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (§ 15a vodního zákona).

 

Ochranná pásma

folder-document.png Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu (§ 30 odst. 6 vodního zákona), žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu (§ 58 odst. 3 vodního zákona).

 

Povolení k nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Povolení k nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

 

Povolení k některým vybraným činnostem dle § 14 zákona 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Povolení k některým vybraným činnostem dle § 14 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

 

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky

folder-document.png Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky.

 

Povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

folder-document.png Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona o lesích. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.

 

Rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa

folder-document.png Rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa podle § 3 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

 

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

folder-document.png Zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o ochraně ZPF tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen zemědělská půda) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.

 

Souhlas se změnou druhu pozemku

folder-document.png Podle § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu.

 

Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zákona 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

 

Udělení souhlasu dle § 17 zákona 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

 

Udržovací práce, obnova vodního díla, vodohospodářské úpravy, stavební úpravy

folder-document.png Lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že nemá námitek, je do 15 dnů od podání ohlášení.      V této lhůtě může stavební úřad ohlášenou obnovu nebo udržovací práce nebo vodohospodářské úpravy zakázat. V případě postupu podle ustanovení § 177 odst. 3 stavebního zákona činí lhůta pro písemné sdělení vodoprávního úřadu, že proti obnovení stavby nemá námitek, 7 dnů. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav (§ 15a vodního zákona).

 

Užívání vodních děl

folder-document.png Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla (§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona) Žádost o povolení k užívání vodních děl (§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.) Oznámení o užívání stavby vodního díla (§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona).

 

Vydání loveckého lístku

folder-document.png Vydání loveckého lístku pro občany s trvalým pobytem v Karviné, Petrovicích u Karviné, Dětmarovicích a Stonavě.

 

Vydání rybářského lístku

folder-document.png Pro občany s trvalým pobytem v Karviné, Petrovicích u Karviné, Dětmarovicích a Stonavě.

 

Vydání závazného stanoviska k umístění stavby ve vzdálenosti ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a v lese

folder-document.png Souhlas je třeba k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

 

Vyjádření dle § 18 zákona 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

 
1    Následující   ››