Oznámení změny v užívání stavby

folder-document.png


01. Název úkonu:

Oznámení změny v užívání stavby

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě změny v účelu užívání stavby (také její části), v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby.

03. Charakteristika úkonu

Změna v účelu užívání stavby (také její části), v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení §126 a 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), a v ustanovení § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

04 Výsledek úkonu

Souhlas nebo povolení  změny v užívání stavby.

05. Kdy věc řešit

V případě změny v účelu užívání stavby (také její části), v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby. Pokud není nutno provádět stavební změny – stavební úpravy.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Oznámení lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který je k dispozici v elektronické podobě ke stažení.

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře, se předkládají v listinné podobě.

Oznámení změny v užívání stavby,

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Oznámení lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který je k dispozici v elektronické podobě ke stažení. Lze jej  obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu.

Oznámení změny v užívání stavby,

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše správního poplatku dle položky č. 18   bodu  11  (za vydání souhlasu se změnou v užívání stavby  500,- Kč)  a 10 (za vydání rozhodnutí o povolení  změny užívání stavby  1000,- Kč)   Sazebníku  správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

 

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Výše správního poplatku dle položky č. 18   bodu  11  (za vydání souhlasu se změnou v užívání stavby  500,- Kč)  a 10 (za vydání rozhodnutí o povolení  změny užívání stavby  1000,- Kč)   Sazebníku  správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 
  • Na poště poštovní poukázkou

 

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k nadřízenému správnímu orgánu, které se podává  u stavebního úřadu, který jej vydal.

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

stavební právo

18. Klíčová slova

stavba, změna v účelu užívání stavby

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.