03. Oznámení změny údajů o podnikateli

folder-document.png Oznámení je povinen učinit podnikatel, u něhož nastala změna údajů stanovených pro ohlášení živnosti nebo náležitostí žádosti o koncesi, a to do 15 dnů od vzniku této změny.


01. Název úkonu
Oznámení změny údajů o podnikateli

02. V jakém případě ve věci jednat
Oznámení změny údajů je povinen učinit podnikatel, u něhož nastala změna údajů stanovených pro ohlášení živnosti nebo náležitostí žádosti o koncesi,

03. Charakteristika úkonu
Úkon je iniciován v souvislosti se splněním povinnosti. Podnikatel je dle § 49 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, povinen:

 • živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a jako náležitosti žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku, to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, obchodním rejstříku nebo informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Jedná se zejména o změnu sídla, odpovědného zástupce.

04. Výsledek úkonu
Na základě oznámení změny živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu.

05. Kdy věc řešit

Úkon oznámení změny řeší podnikatel tehdy, nastanou-li u něj změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti. Tyto změny je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 • doklad o zaplacení správního poplatku,
 • doklad, který vzniklou změnu prokazuje.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 • platný doklad totožnosti, v případě zastoupení podnikatele doklad prokazující oprávnění k jednání,
 • doklad o zaplacení správního poplatku,
 • doklad, který vzniklou změnu prokazuje.

K dispozici je rovněž „Jednotný registrační formulář“, který nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit během podnikání, a to na živnostenském úřadě.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Podnikatelská veřejnost má k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání vůči živnostenskému úřadu ve formátu Jednotného registračního formuláře.
Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit elektronické podání a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku nebo do datové schránky vybraného úřadu. Tyto způsoby podání vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis nebo aktivní datovou schránku. Více informací lze najít na stránkách www.rzp.cz.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
U kteréhokoli obecního živnostenského úřadu osobně, prostřednictvím zplnomocněné osoby či poštou.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 • 80 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny,
 • 400 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese včetně změny koncesní listiny.

(pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru - § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Způsoby úhrady poplatků

 • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213,
 • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • na poště poštovní poukázkou.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 • 100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny,
 • 500 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese včetně změny koncesní listiny.

Způsoby úhrady poplatků

 • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213,
 • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné,
 • na poště poštovní poukázkou.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o změně koncese lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. O použití opravného prostředku je účastník řízení poučen.

Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

14. Časté dotazy
Jak si mohu nechat doplnit titul nebo vědeckou hodnost?

 • Oznámení může podnikatel učinit u kteréhokoli živnostenského úřadu a zároveň předloží doklad o uznání titulu nebo vědecké hodnosti (např. diplom). Obecnímu živnostenskému úřadu se neoznamují změny, které byly již dříve zapsány do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel občanem ČR), anebo v informačním systému cizinců (pokud je podnikatel cizincem). Tituly a vědecké hodnosti však nejsou referenčním údajem evidovaným v základních registrech, informačním systému evidence obyvatel a informačním systému cizinců. Správní poplatek za vydání výpisu po provedení změny činí 100 Kč.

15. Sankce
Porušení uvedených povinností je přestupkem podle § 62 živnostenského zákona, za který lze uložit pokutu podle § 62 odst. 4 živnostenského zákona.

16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Klíčová slova
Podnikání, živnost, změny ohlášení, podnikatel.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
17.05.2021

20. Konec platnosti popisu úkonu
Neuvedeno.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu je veden v Základním registru osob (ROS).