Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

folder-document.png


01. Název úkonu:

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

02. V jakém případě ve věci jednat

Když stavebník uzavře smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole  projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést.

03. Charakteristika úkonu

Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést, může autorizovaný inspektor posoudit projektovou dokumentaci místo stavebního úřadu z hledisek stavebního povolení, pokud nejde o stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem. Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit stavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu.

Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),  a v ustanovení § 18f vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

04 Výsledek úkonu

právo provést oznámený stavební záměr

05. Kdy věc řešit

V případě, kdy stavebník před započetím výstavby uzavře smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole  projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Oznámení lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře, se předkládají v listinné podobě.

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Oznámení lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře , se předkládají v listinné podobě.

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tento způsoby podání  vyžaduje od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku.

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení oznámení stavebního záměru mohou osoby, které by jinak byly účastníky stavebního řízení,  podat proti oznámenému stavebnímu záměru námitky pouze z důvodu, že neodpovídá podkladům, na základě kterých udělily svůj souhlas, nebo z důvodu, že jejich souhlas nebyl opatřen; k jiným námitkám se nepřihlíží. Ve stejné lhůtě může stavební úřad nebo dotčený orgán uplatnit proti oznámení stavebního záměru výhrady, má-li za to, že se jedná o stavbu nezpůsobilou k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117 odst. 1, oznámení nesplňuje zákonem stanovené podmínky a neobsahuje náležitosti podle §  117 odst. 2, autorizovaný inspektor porušil při vystavení certifikátu zákaz činnosti, při posouzení stavby nebyly splněny požadavky podle § 111 odst. 1 a 2  nebo ve věci probíhá stavební řízení, které nebylo dosud pravomocně ukončeno.

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

Stavební právo.

18. Klíčová slova

Certifikát, smlouva, inspektor.

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.