Ověřování, poskytování výstupů a informací

informace-o-m-st-ico.jpg Ověřování podpisů a listin, poskytování informací a výstupů z informačních systémů veřejné správy a poskytování dat geografického informačního systému města Karviné. 


Ověření pravosti podpisu na listinách a digitálních dokumentech (legalizace, e-legalizace)

folder-document.png Ověřování pravosti podpisu provádí obecní, městké úřady, úřady měst, obvodní nebo místní úřady, které vedou matriky - t.j. matriční úřady.

 

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

folder-document.png Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) provádí obecní, městké úřady, úřady měst, obvodní nebo místní úřady, které vedou matriky - t.j. matriční úřady.

 

Poskytnutí datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné

folder-document.png Datové výstupy se poskytují bezplatně žadatelům, kteří na základě smluvního vztahu zpracovávají zakázku pro statutární město Karviná. Ostatním žadatelům se datové výstupy poskytují za úplatu, a to pouze ty datové výstupy, které jsou uvedeny v Ceníku datových výstupů z GISMK, který je přílohou Zásad pro provozování a využívání GISMK.

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

folder-document.png Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje povinnost statutárnímu městu Karviná poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.  Povinnost poskytovat informace se netýká  dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.