Matrika, trvalý pobyt, osobní doklady

povinne-zverejn.info-ico.jpg Matriční události (narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství, úmrtí), trvalý pobyt (potvrzení, změna, rušení, ukončení) a vyřizování osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní doklady).


Formuláře ke stažení

Zde naleznete nejčastěji používané formuláře

 

Hlášení trvalého pobytu, Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

folder-document.png Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

 

Matriky - vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů

folder-document.png Matriky - vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů.

 

Narození

Příslušný k zápisu narození je matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila.

 

Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

folder-document.png Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět . To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první se svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

 

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

folder-document.png Ukončení trvalého pobytu na území České republiky - občan se zdržuje dlouhodobě mimo území ČR.

 

Určení otcovství, trojdohody

Určení otcovství, trojdohody.

 

Uzavření církevního sňatku

folder-document.png Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky pro uzavření manželství. K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

 

Uzavření manželství, občanský sňatek

folder-document.png Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý zpsůsobem, který stanoví zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství.

 

Vydání občanského průkazu

folder-document.png Občanský průkaz má povinnost mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz má právo mít občan mladší 15 let, občan jehož svéprávnost je omezena nebo občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

 

Vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky

folder-document.png Cestovní pas se vydá s územní platností do všech států světa; s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo  s dobou platnosti 10 let občanům starším 15 let. Dobu platnosti cestovních dokladů nelze prodloužit. Cestovní pasy obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem o cestovních dokladech, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

folder-document.png Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky, případně osoba bez státní příslušnosti, která má povolen trvalý pobyt na území ČR dle zvláštních právních předpisů, při uzavření manželství v cizině, a to rovněž před zastupitelským úřadem ČR v cizině.

 

Vznik registrovaného partnerství

Registrované partnerství vznikne projevem vůle dvou osob stejného pohlaví, formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, osobně před matrikářem matričního úřadu.

 

Zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí českých státních občanů v cizině - zvláštní matrika v Brně

folder-document.png Do zvláštní matriky se zapisuje narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR, ke kterému došlo na území cizího státu, zastupitelském úřadu ČR v cizině, lodi nebo v letadle mimo území ČR, místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu. Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR, velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

 

Změna jména a příjmení

folder-document.png Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti zákonných zástupců. Změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.