_Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

folder-document.png Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (§ 15a vodního zákona).


01. Název úkonu:

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě povolení staveb vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu v působnosti vodoprávního úřadu, jako speciálního stavebního úřadu vymezených v § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a staveb vymezených v § 15a odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), lze vydat souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen ohlášení stavby), kterým se stavba povoluje.

Příslušným k vydání souhlasu s ohlášenou stavbou je vodoprávní úřad příslušný k povolení stavby podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona.

 

03. Charakteristika úkonu

K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich ohlašování se přiměřeně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb.

Souhlas s provedením ohlášené stavby je zjednodušující režim pro povolování vybraných staveb vodních děl pro čištění odpadních vod do 50 EO.

Postup pro ohlašované stavby je upraven v § 105 až 107 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad vydá  souhlas s ohlášenou stavbou vodního díla za předpokladu, že jsou splněny požadavky a podmínky § 15a vodního zákona a 105 stavebního zákona. Dojde-li vodoprávní úřad k závěru, že ohlášení stavby nesplňuje zákonné podmínky, rozhodne o provedení stavebního řízení podle ustanovení § 107 odst. 1 stavebního zákona.

04 Výsledek úkonu

Souhlas s provedením ohlášené stavby vodního díla čistírny odpadních vod.

05. Kdy věc řešit

Před záměrem realizovat stavbu určenou pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejíž podstatnou součástí je výrobek označovaný CE podle zvláštního právního předpisu podle § 15a vodního zákona.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Ohlášení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 19 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře  se předkládají v listinné podobě.

Příloha-č-19-Ohlašení-vodních-děl-určených-pro-čištění-odpadních-vod-do-kapacity-50-ekv. obyvatel.pdf, soubor typu pdf, (325,79 kB)

 07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Ohlášení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 19 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Příloha-č-19-Ohlašení-vodních-děl-určených-pro-čištění-odpadních-vod-do-kapacity-50-ekv. obyvatel.pdf, soubor typu pdf, (325,79 kB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše správního poplatku za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou je  500,- Kč a  je stanovena v položce 18 bodě 4 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  •  

 

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Výše správního poplatku za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou je  500,- Kč a  je stanovena v položce 18 bodě č.4 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Způsoby úhrady poplatku

  • Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:
  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Na poště poštovní poukázkou

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb.), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

stavební právo

18. Klíčová slova

Ohlášení čistírny odpadních vod

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.