Standardy kvality OSPOD, rozdělení obvodů dle specializace

S účinností od 01.01.2015 se oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) řídí při výkonu své činnosti standardy kvality sociálně-právní ochrany, a to dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 


Hlavním cílem zavedení standardů kvality SPOD bylo vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci s dětmi a rodinami. Jedná se o soubor kritérií, která určují kvalitu poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu. Tato kritéria sjednocují postupy při práci s ohroženými dětmi a rodinami a nastavují alespoň minimální standard práce ve vztahu ke klientovi i zaměstnanci.

Úplné znění standardů kvality v tištěné podobě včetně příloh je k dispozici u vedoucí Odboru sociálního Mgr. Martiny Smužové a vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Bc. Brigity Svoreňové, DiS.

Přehled standardů kvality SPOD určených ke zveřejnění:

Standard č. 1 Místní a časová dostupnost.docx

Standard č. 3. Informovanost o výkonu SPODdocx.docx

Standard č. 13 Vyřizování a podávání stížností.docx

Rozdělení obvodů OSPOD dle specializace referentů