ZŠ a MŠ Družby - sociální pedagog

hledáme sociálního pedagoga, nástup možný ihned


Školní sociální pedagog není pedagogickým pracovníkem ve smyslu zákona o
pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní náplní práce školního sociálního pedagoga při podpoře vzdělávání žáků se sociálním
znevýhodněním jsou tyto činnosti:
a) identifikace žáků se sociálním znevýhodněním a jejich monitoring;
b) podpora školní docházky a studijní motivace žáků;
c) podpora žáků při adaptaci na školní prostředí a při sociálním začlenění, u žáků
s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka podpora rozvoje jejich jazykových
kompetencí;
d) podpora žáků při přípravě na výuku a při jejich zapojení do volnočasových aktivit
organizovaných školou;
e) pomoc se zajištěním pomůcek pro žáky;
f) facilitace spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci žáků, organizace vzdělávacích
aktivit pro rodiče žáků a aktivní zapojení do procesů pedagogizace rodinného prostředí;
g) koordinace aktivit v oblasti kariérového poradenství, spolupráce se SŠ v regionu;

h) koordinace programů zaměřených na bezplatné školní stravování žáků;
i) facilitace spolupráce mezi školou a OSPOD / NNO/ zařízeními sociálních služeb, účastní
se případových konferencí;
j) koordinace s dalšími relevantními místními aktéry (Agentura pro sociální začleňování,
Úřad práce, soukromé subjekty).
k) další práce související s přímou pedagogickou činností.