5. kolo kotlíkových dotací!

perex-kotliky-2016.jpg Moravskoslezský kraj vyhlásí koncem června letošního roku 5. kolo kotlíkových dotací.


Domácnosti tak mohou získat dotaci ve výši až 95 % a lidé si o ně mohou požádat jako doposud – na krajském úřadě.

Statutární město Karviná pak přispěje každému úspěšnému žadateli ke kotlíkové dotaci 10.000,- Kč.

Kotlíkové dotace lze čerpat na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu. Kotel musí být funkční, dokládá s tzv. revizní zprávou.

Dotaci lze získat pouze na výměnu realizovanou od 1. ledna 2021.

Příjem žádostí bude probíhat od 10:00 hodin dne 31. července 2023 do 30. srpna 2024.

Nový zdroj tepla

Výše podpory

Tepelné čerpadlo

95 % uznatelných nákladů, maximálně 180 000 Kč

Kotel na biomasu

95 % uznatelných nákladů, maximálně 130 000 Kč

Každý žadatel obdrží k výše uvedené dotaci příspěvek 7 500 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Některé obce a města přispějí úspěšným žadatelům dalším příspěvkem z rozpočtu obce/města (Seznam zapojených obcí bude zveřejněn s vyhlášením výzvy pro občany).

Kdo může o dotaci žádat:

Vlastníci/spoluvlastníci:

 • Rodinných domů.
 • Bytů v bytových domech.
 • Rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci trvale bydlí – žadatel je povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu.

Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci? Domácnosti, ve kterých:

 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti* pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidními důchod 3. stupně.
 • Žadatel nebo jiný člen domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Na co lze dotaci čerpat – co lze zahrnout mezi způsobilé výdaje:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu, tepelného čerpadla.
 • Náklady na úpravu spalinových cest.
 • Náklady na realizaci nové otopné soustavy nebo úpravy stávající otopné soustavy, včetně akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje tepla do provozu pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).
 • Náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o dotaci (max. do výše 5 000 Kč).

Způsob proplacení dotace:

Dotace je proplacena po realizaci výměny kotle a předložení finančního vyúčtování.

Případně lze využít možnosti proplacení zálohové faktury od dodavatele, a to maximálně do výše 60 % schválené dotace. Doplatek je pak vyplacen po ukončení realizace a předložení závěrečného vyúčtování.

K žádosti o dotaci žadatel doloží tyto přílohy:

 • Doklad o vedení bankovního účtu na jméno žadatele.
 • Potvrzení o pobírání starobního/invalidního důchodu 3. stupně nebo příspěvku na bydlení.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10–300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků v případě více vlastníků.
 • Plná moc k zastupování v případě, že žadatel žádost nepodepíše a k podpisu zmocnil další osobu.
 • V případě stavby pro rodinnou rekreaci: Doklad prokazující, že má žadatel/člen domácnosti ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvalý pobyt déle než 24 měsíců před podáním žádosti (např. občanský průkaz).

Do kdy musí být výměna stávajícího kotle provedena:

Do dvou let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, max. do 30. 9. 2026.

Jaká je u nově pořízeného zdroje tepla udržitelnost:

5 let od proplacení dotace.

Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z jiných programů na zdroje tepla.

Zájemcům nabízíme elektronický Informační leták ve formátu PDF.

* Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí jinde, označí žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením), ale pro potřeby žádosti se tato osoba do domácnosti nezapočítává. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.