Interní auditor

Interní audit je nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy. Na základě svých zjištění předkládá interní auditor primátorovi statutárního města Karviná doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Současně tento útvar zajišťuje v orgánu veřejné správy konzultační činnost. Interní auditor je přímo podřízen primátorovi města a stojí mimo výkonnou organizační strukturu magistrátu.


pietraszova.katerina-100-150.jpg

Ing. Kateřina Pietraszová
Interní auditor
Telefon: 596 387 234
Email:

 

Umístění

  • budova "A", ul. Fryštátská 72/1 (mapa)

Zajišťuje ověřování

  • spolehlivosti a integrity finančních a provozních informací,
  • efektivnosti a účinnosti procesů, ochrany aktiv,
  • dodržování právních předpisů,
  • včasného rozpoznávání rizik vztahujících se k činnosti statutárního města
  • prověřování výsledků procesů a programů do jaké míry odpovídají stanoveným úkolům a cílům

Mimo tyto činnosti interní auditor organizuje zvyšování kvality na Magistrátu města Karviné (např.  benchmarking v rámci projektu BI 2005).

Současně zastává roli tzv. „příslušné osoby“ v rámci agendy „Ochrana oznamovatelů“, která přijímá, prošetřuje oznámení a navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v souladu se  Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.