Členění magistrátuTajemník

Tajemník Magistrátu města Karviné zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu obce. Dále plní úkoly vyplývajících ze zákona o obcích, případně zvláštních zákonů, například: plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady města, plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do obecního úřadu a další.

 

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický sestavuje návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu, navrhuje rozpočtová opatření, zabezpečuje pojištění majetku, vede účetnictví o hospodaření města, zabezpečuje styk s peněžními ústavy včetně zřizování a  rušení účtů. Dále zajišťuje výkon správy místních poplatků a vymáhání pohledávek.

 

Odbor komunálních služeb

Odbor komunálních služeb zajišťuje činnosti dobrovolné veřejné služby, odpadového hospodářství, údržbu veřejného osvětlení a semaforů,  správu, provoz a údržbu majetku města a zajišťuje přípravu, realizaci a kordinaci investičních akcí města,  vede evidenci válečných hrobů a pietních míst na území města Karviné a ve správním obvodu ORP . Dále spolupracuje s Úřadem práce ČR v oblasti výkonu veřejné služby a veřejně-prospěšných prací.  

 

Odbor majetkový

Odbor majetkový zajišťuje výkon vlastnických práv k movitému a nemovitému majetku města včetně správy, provozu a údržby majetku města a zajišťuje přípravu, realizaci a koordinaci investičních akcí města. Bližší popis vykonávaných činností je uveden u každého oddělení.

 

Odbor organizační

Odbor organizační zajišťuje zejména provoz úřadu a organizační servis zastupitelům města při výkonu jejich veřejných funkcí. Pro občany zajišťuje provoz podatelny a kontaktního místa CzechPOINT. 

 

Odbor sociální

Odbor sociální zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí a v rámci sociálně-právního poradenství pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám v nepříznivé sociální situaci. Dále zajišťuje agendu žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Senior taxi, parkovací průkazy, veřejné opatrovnictví a realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb, včetně dotačního řízení sociálních a návazných služeb.

 

Odbor správní

Odbor správní se zabývá správními činnostmi v oblastech občanskosprávní (zejména evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika), dopravněsprávní (registr řidičů, registr vozidel, dopravní přestupky), přestupkové (přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku), živnostenské (živnostenská oprávnění, živnostenská kontrola, evidence zemědělských podnikatelů).

 

Odbor stavební a životního prostředí

Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné je obecným stavebním úřadem na území města Karviné. Je úřadem územního plánování,  speciálním stavebním úřadem pro pozemní komunikace, vyvlastňovacím úřadem, vodoprávním úřadem, orgánem státní památkové péče, správním orgánem na úseku jednotlivých složek životního prostředí (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana lesního půdního fondu, myslivost,  vodní hospodářství, ovzduší, odpady, lesy,  rybářství a ochrana zvířat proti týrání) na území města Karviné a obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava, pro které je zároveň pracovištěm krizového řízení a povodňovým orgánem.

 

Odbor školství a rozvoje

Zajišťuje a koordinuje vypracování návrhu strategického plánu ekonomického rozvoje města. Do jeho působnosti spadá oblast hornictví a životního prostředí a oblast dopravy. Do výčtu činností spadá rovněž marketing města, zahrnující rozvoj cestovního ruchu, zajištění organizace a propagace celoměstských kulturních a sportovních akcí, dotační politika a projektové řízení vybraných projektů statutárního města Karviné a oblast školství.