Odbor stavební a životního prostředí


Oddělení stavebního řádu


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Správní řízení: stavebního úřadu (183/2006 Sb.),   speciálního stavebního úřadu (13/1997 Sb.)

Fyzické osoby - účastníci řízení, dotčené osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručení

Účastníci řízení, dotčené orgány

Dle spisového řádu - 5 let po ukončení platnosti   dokumentu

Správní řízení: vyvlastňovacího úřadu (184/2006 Sb.)

Fyzické osoby - účastníci řízení, dotčené osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručení

Účastníci řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 5 let po po ukončení platnosti dokumentu

Správní řízení:    orgánu státní památkové péče (20/1987 Sb.)

Fyzické osoby - účastníci řízení, dotčené osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručení

Účastníci řízení, dotčené orgány

Dle spisového řádu - 10 let po ukončení platnosti   dokumentu

Vyjádření, sdělení: orgánu státní památkové péče

Fyzické osoby -    dotčené osoby

Jméno,   příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručení

Žadatel,  dotčené   orgány

Dle spisového řádu - 10 let po ukončení platnosti   dokumentu

Vyjádření, sdělení: stavebního úřadu, speciálního   stavebního úřadu

Fyzické osoby - dotčené osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručení

Žadatel, dotčené orgány

Dle spisového řádu - 5 let po ukončení platnosti   dokumentu

Souhlas k vydání staveního povolení pro speciální   stavby

Fyzické osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručení

Žadatel, dotčené orgány

Dle spisového řádu - 10 let po pořízení nové evidence

Evidence a tvorba protokolů z kontrolních prohlídek

Fyzické osoby - stavebník,

zhotovitel, projektant, dotčené osoby

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručení

Stavební úřad

Dle spisového řádu - 5 let po po ukončení platnosti   dokumentu

Vedení úřední korespondence jiné povahy (přidělení čísel domovních)

Fyzické osoby - vlastníci stavby, účastníci řízení,   dotčené osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručení

Zaměstnanci   oddělení stavebního úřadu, vlastníci stavby, dotčené

osoby

Dle spisového řádu - 5 let po po ukončení platnosti   dokumentu

Agenda vyřizování žádostí Úřad práce o provedení   kontroly dle zákona  o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.)

Fyzické osoby-žadatel o dávku

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručení

Úřad práce, žadatel o dávku

Dle spisového řádu - 5 let po skončení platnosti   dokumentu

Agenda vyřizování stížnosti dle § 175 zákona č.   500/2004 Sb., správní řád,

Fyzické osoby - stěžovatel

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručení

Odbor organizační Magistrátu města Karviné

Dle spisového řádu - 5 let po vyřízení stížnosti

Legalizace

Fyzické osoby - žadatel

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa   trvalého pobytu, popř. adresa pro doručení

Dle ustanovení zákona

Dle spisového řádu - 10 let

Výpisy z Rejstříku trestů

Fyzické osoby - žadatel

Jméno, příjmení, datum narození, ročné číslo, místo   narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručení, státní   občanství, číslo průkazu totožnosti

Dle ustanovení zákona

Dle spisového řádu - 6 let po provedení úkonu

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o   svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Fyzické osoby - žadatel

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř.

adresa pro doručení

Odbor organizační, Magistrátu města Karviné, žadatel

Dle spisového řádu - 5 let po vyřízení žádosti

Řízení ve věci přestupků a jiných správních deliktů v   působnosti oddělení stavebního úřadu

Fyzické osoby-účastník řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,   adresa pro doručování

 Účastník řízení

Dle spisového řádu - 10 let po skončení správního   řízení


Oddělení životního prostředí


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Evidence osob dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování   obrany ČR, které lze určit za stavu ohrožení nebo válečného stavu k pracovní   povinnosti nebo výpomoci a evidence zdravotních pracovnic

Fyzické osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, telefonní číslo

Krajský úřad MSK, HZS, SMK

Dle spisového    řádu - 5 let po vydání dokumentu

Evidence členů orgánů krizového řízení SMK  dle zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon)

Fyzické osoby

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa   trvalého pobytu, telefonní číslo

Krajský úřad MSK, HZS, SMK

Dle spisového    řádu - 5 let po vydání dokumentu

Evidence vlastníků vhodných věcných prostředků (VP),   které lze využít pro potřeby státu dle zákona č. 222/1999 Sb. a vyhlášky Ministerstva obrany č. 280/1999 Sb.

Fyzické osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, telefonní číslo

Krajský úřad MSK, Krajské vojenské velitelství Ostravy,   SMK

Dle spisového řádu - 5 let po vydání dokumentu

Řízení ve věci přestupků a jiných správních deliktů v   působnosti oddělení životního prostředí

Fyzické osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení

Dle spisového    řádu - 5 let po skončení správního řízení

Agenda dle zákona o vodách (zákona 254/2001 Sb.) -   vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření, vodní toky, čistota toků a   odpadních vod, vypouštění nebezpečných vod, rybníky, nádrže, vodní rekreace,   hraniční vody, revitalizace vodních toků

Fyzické osoby - účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 20 let po ukončení platnosti dokumentu

Agenda dle zákona o vodách (zákona 254/2001 Sb.) -   vodoprávní dozor, důlní vody

Fyzické osoby - účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 10 let

Evidence   vodovodů a kanalizcí a ochranná pásma, ČOV a kanalizace dle zákona o   vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.)

Fyzické osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového řádu - 20 let

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, ÚP dokumentace   vodovodů a kanalizací

Fyzické osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového řádu - 10 let

Správní řízení dle zákona o vodách (zákona 254/2001 Sb.) a stavebního zákona (183/2006 Sb.)

Fyzické osoby - účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 5 let po ukončení platnosti dokumentu

Evidence a tvorba protokolů z kontrolních prohlídek

Fyzické osoby - stavebník, zhotovitel, projektant, dotčené osoby

jméno,   příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř.

adresa pro doručení

Stavební úřad

Dle spisového řádu - 5 let po po ukončení platnosti   dokumentu

Myslivecká statistika dle zákona o myslivosti (449/2001 Sb.)

Fyzické osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového řádu - 20 let

Evidence HS, chov zvěře, lovečtí dravci dle zákona o   myslivosti

Fyzické osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového řádu - 20 let

Lovecké lísty

Fyzické osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového řádu - 5 let po pořízení nové evidence

Agenda dle lesního zákona (289/1995 Sb.,)

Fyzické osoby - účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 10 let

Agenda dle zákona o odpadech (185/2001 Sb.)

Fyzické osoby - účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 5 let

Agenda dle zákona o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.)

Fyzické osoby - účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,   adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 5 let

Agenda dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.) - odnění a odvody

Fyzické osoby - účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,   adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 15 let

Agenda dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.) - změna kultury

Fyzické osoby - účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 10 let

Agenda dle zákona o rybářství

(99/2004 Sb.)

Fyzické osoby - účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 5 let

Evidence rybářských lístků dle zákona o rybářství (99/2004 Sb.)

Fyzické osoby

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 5 let po pořízení nové evidence

Agenda dle zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) - chráněná území, krajinný ráz a významné krajinné prvky

Fyzické osoby - účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 10 let

Agenda dle zákona o

rostlinolékařské péči (326/2004 Sb.)

Fyzické osoby - účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 5 let

Agenda dle zákona na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.)

Fyzické osoby - účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, adresa pro doručování

Účastník řízení, dotčené orgány

Dle spisového    řádu - 5 let

Agenda vyřizování stížnosti dle § 175 zákona č.   500/2004 Sb., správní řád,

Fyzické osoby - stěžovatel

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř.

adresa pro doručení

Odbor organizační Magistrátu města Karviné

Dle spisového řádu - 5 let po vyřízení stížnosti

Legalizace

Fyzické osoby - žadatel

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa   trvalého pobytu, popř. adresa pro doručení

Dle ustanovení zákona

Dle spisového řádu - 10 let

Výpisy z Rejstříku trestů

Fyzické osoby - žadatel

Jméno, příjmení, datum narození, ročné číslo, místo   narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručení, státní   občanství, číslo průkazu totožnosti

Dle ustanovení zákona

Dle spisového řádu - 6 let po provedení úkonu

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o   svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Fyzické osoby - žadatel

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř.

adresa pro doručení

Odbor organizační, Magistrátu města Karviné, žadatel

Dle spisového řádu - 5 let po vyřízení žádosti

Poskytování   informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním   prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Fyzické   osoby - žadatel

Jméno,   příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř.

adresa   pro doručení

Odbor   organizační, Magistrátu města Karviné, žadatel

Dle   spisového řádu - 5 let po vyřízení žádosti