Odbor organizační


Kancelář primátora

Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle vnitřního předpisu „Zásady o poskytování informací“

Fyzické osoby

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání

Orgány města

Dle spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Zakládání úřední korespondence jiné povahy

Fyzické osoby v postavení odesilatele

Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování

Orgány města

Dle spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení

Evidence členů ZM Karviné

Fyzické osoby  -  členové ZM

Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, e-mail, telefon, zaměstnavatel

pro vnitřní potřebu MMK, pro veřejnost e-mail

Dle spisového a skartačního řádu -

10 let po skončení

Evidence členů komisí RM a výborů ZM

Fyzické osoby - členové komisí

RM a výborů ZM

Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, e-mail, telefon, zaměstnavatel

pro vnitřní potřebu MMK, pro veřejnost e-mail

Dle spisového a skartačního řádu -

5 let po skončení

Přísedící u OS Karviná dle zák. č. 6/2002 Sb.

Fyzické osoby - přísedící

Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování

Orgány města, Odbor správní,

Okresní soud Karviná

Dle spisového a skartačního řádu 5 let od skončení funkčního období

Legalizace podpisu dle zák. č. 21/2006 Sb.

Fyzické osoby - žadatelé

Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu

zaměstnanec provádějící legalizaci

Dle spisového a skartačního řádu -

10 let po skončení

Registr oznámení o střetu zájmu dle zák. č. 159/2006 Sb.

veřejný funkcionář

Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu

asistentka tajemníka, tajemník, příslušný zaměstnance odd.

informatiky

Dle spisového a skartačního řádu -

50 let po skončení

Nahlížení do registru o střetu zájmu dle zák. č. 159/2006 Sb.

žadatel dle zák. č. 159/2006 Sb.

Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu

asistentka tajemníka, tajemník, příslušný zaměstnance odd.

informatiky, žadatel

Dle spisového a skartačního řádu -

10 let po skončení


Oddělení informačních služeb


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Vydávání kvalifikovaných certifikátů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Fyzické osoby, kterým je vydáván kvalifikovaný certifikát

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, rodné číslo, číslo osobního dokladu

Poskytovatel služeb vytvářejících důvěru

Do předání údajů poskytovateli služeb vytvářejících důvěru, zpravidla do 1   měsíce

Provozování systému elektronických formulářů   "FormFlow Server"

Zaměstnanci Magistrátu města Karviné

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu

Magistrát města Karviné

Po dobu trvání pracovního poměru

Evidence příjmu a odesílání dokumentů podle zák. č. 499/2004 Sb.

Fyzické osoby - adresáti a odesílatelé dokumentů

Jméno, příjmení, příp. datum narození, adresa trvalého   pobytu, případně adresa pro doručování

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu - 5 let po skončení platnosti dokumentu

Výpisy z Rejstříku trestů dle ust. § 11, 11a, 11b zák.   č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Žadatel

Jméno   a rodné příjmení, příjmení, datum narození, místo narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti

Pro potřeby Rejstříku trestů, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu - 6 let

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů   veřejné správy dle § 9 zákona č. 365/2000 Sb.,

Žadatel: fyzická nebo právnická osoba

Fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, jméno,   příjmení a datum narození osoby, jejíž totožnost byla pro účely vydání   ověřeného výstupu ověřena, číslo průkazu totožnosti; právnická osoba:   obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo, je-li   přiděleno, a jméno, příjmení, datum narození osoby nebo osob, jednajících   jménem této právnické osoby, nebo osoby jednající za právnickou osobu jejím   jménem na základě zastoupení

Nejsou

Dle spisového a skartačního řádu - 6 let


Oddělení lidských zdrojů


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Personální evidence zaměstnanců zařazených do   magistrátu

Zaměstnanci

Osobní údaje související s personální evidencí   zaměstnanců

Zaměstnavatel

Pracovněprávní vztah, pak dle spisového a skartačního   řádu, nejdéle osobní spisy a dokumenty s obdobnou funkcí vč. dotazníků

(50 let po ukončení)

Platová evidence zaměstnanců zařazených do magistrátu

Zaměstnanci

Osobní údaje vztahující se ke zpracování platů

Zaměstnavatel, OSSZ, ČSSZ, FÚ, zdravotní pojišťovny,   soudy, exekutorské úřady, ÚP, ISP

pracovněprávní vztah, pak dle spisového a skartačního   řádu, nejdéle mzdové listy (50 let po ukončení)

Realizace výběrových řízení na obsazení volných   pracovních míst v rámci magistrátu

Uchazeči o zaměstnání přihlášení do výběrového řízení

Titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození,   trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o   povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém   vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě   funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení

Zaměstnavatel

výběrové řízení (po ukončení výběrového řízení se   doklady skartují nebo vracejí uchazečům, doklady uchazeče, který uspěl jsou   obsahem osobního spisu - viz personální evidence)

Evidence odměn členů zastupitelstva města, členů výborů   zastupitelstva města a komisí rady města

Členové zastupitelstva, členové výborů a komisí

Osobní údaje vztahující se ke zpracování odměny za   výkon funkce

Poskytovatel odměny, OSSZ,

ČSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ

výkon funkce a vyplácení odměn, pak dle spisového a   skartačního řádu, nejdéle mzdové listy (50 let po ukončení)

Zajišťování a evidence pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců   zařazených do magistrátu

Zaměstnanci

Osobní údaje související s personální evidencí   zaměstnanců

Zaměstnavatel, poskytovatel pracovnělékařských služeb,   kontrolní orgány

pracovněprávní vztah, pak dle spisového a skartačního   řádu (5 let po ukončení)

Zajišťování agendy vzdělávání

Zaměstnanci

Identifikační údaje pro certifikáty (titul, jméno a   příjmení, datum a

místo narození)

Vzdělávací instituce

pracovněprávní vztah (certifikáty obdrží zaměstnanci)

Realizace projektů OP LZZ

Zaměstnanci

Identifikační údaje pro certifikáty (titul, jméno a   příjmení, datum a

místo narození)

Dodavatel projektu

realizace projektu, pak dle spisového a skartačního   řádu(20 let po ukončení)

Zajišťování agendy bezplatných odborných praxí a   rekvalifikací

Studenti a rekvalifikanti

Identifikační údaje pro smluvní účely (titul, jméno a   příjmení, datum narození, bydliště)

Smluvní strany

platnost smluvního vztahu, pak dle spisového a   skartačního plánu (5 let po ukončení)


Oddělení právní a kontrolní


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Vymáhání pohledávek vzniklých v samostatné působnosti   dle § 28 odst. 7 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Fyzické osoby - dlužníci

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování

Magistrát města Karviné, soudy, soudní exekutoři,   notář, obecní a městské úřady

Dle spisového a skartačního řádu – 15 let po skončení   vymáhacího řízení

Vymáhání pohledávek vzniklých v přenesené působnosti   dle zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád – přeplatky dávek sociální péče

Fyzické osoby - dlužníci

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování

Magistrát města Karviné, soudy, soudní exekutoři,   notáři, úřady práce, peněžní ústavy, katastrální úřady, Vězeňská služba,   Ministerstvo vnitra – centrální evidence obyvatel, PČR, obecní a městské   úřady

Dle spisového a skartačního řádu –15 let po skončení   vymáhacího řízení

Vedení správního řízení - § 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších   předpisů

Fyzické osoby – účastníci řízení

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručování

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   správního řízení

Zakládání úřední korespondence jiné povahy

Fyzické osoby v postavení odesilatele

Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu, popř.   adresa pro doručování

Orgány města

Dle   spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení

Agenda vyřizování stížností dle § 16 odst. 2 písm. g)   zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, dle § 175 zák. č. 500/2004 Sb.,   správní řád, dle ust. § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k   informacím a dle vnitřního předpisu „Zásady pro přijímání a vyřizování   stížností“

Fyzické osoby

Titul, jméno, příjmení, trvalý pobyt či kontraktní   adresa stěžovatele, příp. další osobní údaje, pokud je stěžovatel uvede

Magistrát města Karviné, dotčené orgány veřejné a státní   správy, případně další orgány dle obsahu podání

Dle   spisového a skartačního řádu – 5 let po vyřízení stížnosti

Agenda   vyřizování petic dle zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním a dle vnitřního   předpisu „Zásady pro vyřizování petic“

Fyzické   osoby

Titul,   jméno, příjmení , adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa podatele   petice,

Magistrát   města Karviné, Rada města Karviné, případně další orgány dle obsahu podání

Dle spisového a   skartačního řádu –   10 let po vyřízení petice

Tituly,   jména, příjmení a adresy trvalého pobytu nebo kontraktní adresy členů   petičního výboru,

Tituly,   jména, příjmení, adresa trvalého pobytu či kontaktní adresa petentů na   podpisovém archu,

Další   osobní údaje, pokud jsou v podání uvedeny

Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o   svobodném přístupu k informacím a dle vnitřního předpisu „Zásady o   poskytování informací“

Fyzické osoby

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které   žadatel uvede v podání

Orgány města,

Dle   spisového a skartačního řádu – 5 let po vyřízení žádosti

Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací   zřízených statutárním městem Karviná

fyzické osoby - statutární orgán, zaměstnanci PO

titul, jméno, příjmení, funkce, pracovní zařazení

Magistrát města Karviné, orgány činné v trestním řízení

Dle   spisového a skartačního řádu - 10 let po ukončení spisu

Veřejnosprávní kontrola příjemců veřejné finanční   podpory podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

fyzické osoby - statutární orgán, zaměstnanci příjemce

titul, jméno, příjmení, funkce, pracovní zařazení

Magistrát města Karviné,

Dle   spisového a skartačního řádu - 10 let po ukončení spisu

Centrální evidence smluv v elektronické podobě

Fyzické osoby v postavení smluvních stran

Titul, jméno, příjemní, datum narození, adresa trvalého   pobytu nebo kontaktní adresa, příp. další údaje, které smluvní strana do   smlouvy uvedla

Orgány města

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu


Oddělení vnitřních služeb


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Volby - plnění úkolů registračního úřadu

Fyzické osoby - kandidáti a zmocněnci

Titul, jméno, příjmení, věk, povolání, adresa trvalého   pobytu, politická příslušnost, rodné číslo

Magistrát města Karviné

Dle   Spisového a skartačního řádu - 10   let od vyhlášení výsledků voleb


Odbor organizační