Odbor majetkový


Oddělení bytové


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů osobních údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Nájemní smlouvy k bytům a k nebytovým prostorům

žadatel (smluvní strana)

U fyzických osob titul, jméno, příjmení,  rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště,   popř. adresa pro doručování písemností

Orgány   města, zaměstnanec

MMK

Dle spisového a skartačního řádu 10 let po ukončení   nájemního vztahu

Smlouvy o výpůjčce

Žadatel (smluvní strana)

U fyzických osob titul, jméno, příjmení,  rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště,   popř. adresa pro doručování písemností

Orgány města, zaměstnanec

MMK

Dle   spisového a skartačního řádu 

10 let po ukončení výpůjčky

Kupní smlouva

Žadatel (smluvní strana)

U fyzických osob titul, jméno, příjmení,  rodné číslo, datum narození, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

Orgány města, katastrální úřad,

finanční úřad, zaměstnanec

MMK

Dle   spisového a skartačního řádu 

10 let od převodu

Smlouvy o dílo - servisy výtahů, deratizace, VZT, EZS, revize, opravy

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení   , popř. další osobní údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny

Magistrát města Karviné

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu


Oddělení majetkoprávní


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů osobních údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Nájemní smlouvy k nebytovým prostorům

Žadatel (smluvní strana)

U fyzických osob titul, jméno, příjmení,  rodné číslo, datum narození, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

Orgány města, správce domů, zaměstnanec MMK

Dle spisového a skartačního řádu 5 let po ukončení   nájemního vztahu

Nájemní smlouvy k pozemkům

Žadatel (smluvní strana)

U fyzických osob titul, jméno, příjmení,  rodné číslo, datum narození, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

Orgány města,    zaměstnanec

MMK

 Dle spisového a   skartačního řádu 5 let po ukončení nájemního vztahu

Smlouvy o výpůjčce

Žadatel (smluvní strana)

U fyzických osob titul, jméno, příjmení,  rodné číslo, datum narození, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

Orgány města,    zaměstnanec

MMK

Dle   spisového a skartačního řádu 

5 let po ukončení výpůjčky

Budouci smlouvy o zřízení věcného břemene

Žadatel (smluvní strana)

U fyzických osob titul, jméno, příjmení,  rodné číslo, datum narození, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

Orgány města,    zaměstnanec

MMK

Dle spisového a skartačního řádu 5 let po ukončení   smluvního vztahu  

Smlouvy o právu provést stavbu

Žadatel (smluvní strana)

U fyzických osob titul, jméno, příjmení,  rodné číslo, datum narození, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

Orgány města, katastrální úřad,

finanční úřad,    zaměstnanec

MMK

Dle   spisového a skartačního řádu

5 let po dokončení stavby

Kupní smlouva

Žadatel (smluvní strana)

U fyzických osob titul, jméno, příjmení,  rodné číslo, datum narození, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

Orgány města, katastrální úřad,

finanční úřad,    zaměstnanec

MMK

Dle   spisového a skartačního řádu 

10 let od převodu

Darovací smlouva

Žadatel (smluvní strana)

U fyzických osob titul, jméno, příjmení,  rodné číslo, datum narození, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

Orgány města, katastrální

úřad, finanční úřad,    zaměstnanec MMK

Dle   spisového a skartačního řádu

10 let od převodu

Směnná smlouva

Žadatel (smluvní strana)

U fyzických osob titul, jméno, příjmení,  rodné číslo, datum narození, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

Orgány města, katastrální úřad,  zaměstnanec MMK

Dle   spisového a skartačního řádu

10 let od převodu

Smlouvy o věcném břemeni

Žadatel (smluvní strana)

U fyzických osob titul, jméno, příjmení,  rodné číslo, datum narození, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

Orgány města, katastrální úřad,  zaměstnanec MMK

Dle   spisového a skartačního řádu

5   let po uzavření smlouvy               

Vyřizování žádostí v oblasti pohřebnictví

Žadatel

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede

v podání

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Zákon č. 256/2001 Sb.

Zemřelí

Titul, jméno, rodné číslo, datum

narození,úmrtí, adresa trvalého pobytu

Magistrát města Karviné, soudy, soudní exekutoři,   notář, Policie ČR, pohřební služba

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   vymáhacího řízení


Oddělení komunálních služeb


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů osobních údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Agenda vyřizování škod na vypůjčeném majetku

Právnické osoby

Adresa sídla nebo kontaktní adresa

Magistrát města Karviné, pojišťovna, HZS, PČR, EKO-KOM

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Agenda vyřizování žádostí týkajících se čištění, úklidu a zimní údržby ve městě

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, datum narození příp. RČ

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Agenda vyřizování žádostí týkajících se povolování   reklamy na sloupech veřejného osvětlení

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, datum narození příp. RČ

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Agenda vyřizování žádostí týkajících se zvláštního   užívání MK - placené parkování

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, datum narození příp. RČ

Magistrát města Karviné

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po vyřízení   žádosti a po dobu platnosti rozhodnutí o zvl.

užívání MK

Příprava materiálů města pro orgány města

Fyzické nebo právnické osoby osoby v postavení   odesilatele/korespondenta - žadatele/žádaného

Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval.   pobytu, adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu   nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení   osob, která jsou jejich zástupci

Orgány města

Dle   spisového a skartačního řádu

–   5 let po vyřízení korespondence

Nájemní smlouva v tištěné podobě

Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení nájemce   nebo pronajímatele

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných   subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

Orgány města

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu

Centrální evidence smluv v elektronické podobě

Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení   smluvních stran

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných   subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

Orgány města

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu

Smlouvy - obecně (pronájmy veřejného osvětlení,   trafostanic)

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul,   jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení , popř. další osobní údaje,   které jsou ve

smlouvě uvedeny

Magistrát města Karviné

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu

Agenda vyřizování žádostí týkajících se veřejného   osvětlení, světelného signalizačního zařízení, městského mobiliáře, dětských   hřišť, sportovních hřišť, pískovišť, autobusových čekáren, fontán

Fyzické osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede

v podání

Magistrát města Karviné,

Technické služby Karviná, a. s.

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Agenda vyřizování žádostí týkajících se údržby zeleně   včetně vyřizování škod

Fyzické osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání

Magistrát   města Karviné, pojišťovna, Technické služby

Karviná, a.s., Policie ČR

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Vyřizování agendy pojistných událostí v souvislosti s   úrazy na místních komunikacích

žadatel

Titul, jméno, příjmení, datum narození, RČ,  adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa

Magistrát města Karviné,

Makléřská společnost

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Vyřizování žádostí   týkajících se povolování vjezdu na chodníky

žadatel

Titul, jméno,   příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele,  příp. další osobní údaje, které žadatel   uvede v podání

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Zakládání úřední korespondence jiné povahy

Fyzické osoby v postavení odesílatele

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede

v podání

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Agenda vyřizování žádostí týkajících se zvláštního užívání MK - vyhrazené parkování

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní   adresa žadatele, datum narození příp. RČ, pořízení kopie OP, ŘP, TP, Průkazu   ZTP a údaje o zdravotním stavu

Magistrát města Karviné

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po vyřízení   žádosti a po dobu platnosti rozhodnutí o zvl.

užívání MK

Agenda vyřizování žádostí týkajících se oprav dopravního značení příp. instalace nového

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede

v podání

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Agenda vyřizování žádostí týkajících se oprav   komunikací

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Smlouvy - obecně (o poskytování informací – výkazy o odpadech)

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení   , popř. další osobní údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny

Magistrát města Karviné

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu

Agenda vyřizování úřední korespondence týkající se odpadového hospodářství SMK

Fyzické osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání

Magistrát města Karviné,

Technické služby Karviná, a. s.,

Městská policie Karviná

Dle   spisového a skartačního řádu

–   5 let po vyřízení korespondence

Agenda vyřizování žádostí týkajících se přistavení odpadových nádob a   velkoobjemových kontejnerů

Fyzické osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání

Magistrát města Karviné,

Technické služby Karviná, a. s.

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Smlouvy

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení, popř. další osobní údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

, případně požadavku poskytovatele dotace.

Vydávání potvrzení o nájmu

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, IČ, DIČ

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení smluvního vztahu

Agenda vyřizování žádostí týkajících se povolování   záborů veřejného prostranství, vydávání souhlasu za vlastníka MK a VP, vydávání potvrzení JTÚ a HTÚ

Fyzické a právnické podnikající osoby

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu žadatele nebo   sídlo, IČ, DIČ, telefonní spojení, příp. další osobní údaje, které žadatel   uvede v podání

Magistrát města Karviné, Městská policie Karviná

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let

Smlouvy na veterinární činnost

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení, registrační číslo, evidenční číslo, IČ, DIČ

Magistrát města Karviné

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu

Výkon dobrovolné veřejné služby poskytnutí daru

Vykonavatel dobrovolné veřejné služby MMK - příjemce   daru

Jméno, Příjmení, datum narození, č. OP

Magistrát města Karviné

Dle spisového a skartačního řádu 5 let.


Oddělení provozu a údržby majetku


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Agenda vyřizování žádostí týkající se výstavby nových   parkovacích ploch

 

 

Fyzické osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede

v podání

Magistrát města Karviné

Dle spisového a skartačního řádu, případně 10 let po   ukončení realizace akce.

Smlouvy

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení   , popř. další osobní údaje, které jsou ve

smlouvě uvedeny

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

, případně požadavku poskytovatele dotace.

Nájemní smlouva (nebytové prostory)

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní

Magistrát města Karviné orgány města

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení smluvního vztahu

Vyřizování žádostí v oblasti pohřebnictví

žadatel

adresa žadatele, místo podnikání, Titul, jméno,   příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další   osobní údaje, které žadatel uvede

v podání

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Zakládání úřední korespondence jiné povahy

Fyzické osoby v postavení odesílatele

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede

v podání

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Agenda vyřizování žádostí týkajících se správy inž.   sítí, napojení na kanalizaci, vodovod, plynovod

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede

v podání

Magistrát města Karviné, SmVaK Ostrava a.s., RWE,   s.r.o.

Dle   spisového a skartačního řádu

– 20 let po vyřízení žádosti

Agenda vyřizování žádostí týkajících se správy a údržby   vodních toků

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede

v podání

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

– 20 let po vyřízení žádosti

Smlouvy majetkoprávní - výpůjčky majetku

Právnické osoby

Název, sídlo, bankovní spojení, popř. další údaje,   které jsou ve smlouvě uvedeny.

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Smlouvy   ostatní: odběr energií (elektřina, plyn, studená voda, teplo), o poskytnutí   služeb a prací

Fyzické osoby a právnické osoby

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo   kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede.   Název, sídlo, bankovní spojení, popř. další údaje, které jsou ve

smlouvě uvedeny

Magistrát města Karviné

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu

Smlouvy o dílo - servisy výtahů,

VZT, EZS, revize, opravy

Fyzické a právnické podnikající osoby

Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení   , popř. další osobní údaje, které jsou ve

smlouvě uvedeny

Magistrát města Karviné

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu

Centrální evidence smluv v elektronické podobě

Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení   smluvních stran

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných   subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

Orgány města

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu

Nájemní smlouva v tištěné podobě

Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení nájemce   nebo pronajímatele

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných   subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

Orgány města

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu

Smlouva o věcném břemeni v tištěné podobě

Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení   povinného nebo oprávněného z věcného břemene

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných   subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

Orgány města

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu

Smlouva o právu provést stavbu v tištěné podobě

Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení   povinného

nebo oprávněného strpět/realizovat stavbu

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných   subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

Orgány města

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu

Smlouva o výpůjčce v tištěné podobě

Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení   povinného nebo oprávněného nakládat s nemovitostmi

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných   subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

Orgány města

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu

Příprava a realizace výběrových řízení na stavební   práce a dodávky - získání nabídek uchazečů a kompletní dokumnetace VZ

Uchazeči o VZ přihlášení do výběrového řízení

fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby v   postavení zájemce nebo uchazeče o VZ

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (v   rámci výpisu z Rejstříku trestů), adresa trval. bydliště, popř. adresa pro   doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a   příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

Orgány města

Dle   spisového a skartačního řádu

– 10 let po od ukončení VŘ

Příprava materiálů města pro orgány města

Fyzické nebo právnické osoby osoby v postavení   odesilatele/korespondenta - žadatele/žádaného

Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval.   pobytu, adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu   nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení   osob, která jsou jejich zástupci

Orgány města

Dle   spisového a skartačního řádu

–   5 let po vyřízení korespondence


Odbor majetkový