Odbor ekonomický


Oddělení poplatků a pohledávek


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů osobních údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Správní řízení - povolování loterií a tombol

Účastník řízení

Jméno, příjmení, název,    identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, sídla, adresa místa   provozovny 

Účastník řízení, dotčené správní orgány

5   let

Daňové řízení – řízení o místních poplatcích

Daňový subjekt - poplatník

Jméno, příjmení, název,    identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa kontaktní,  adresa pro doručování,   předmět poplatku, výše přeplatku či nedoplatku

Daňový subjekt - poplatník, správce daně

5   let a  15 let od ukončení vymáhání

Daňové řízení –    výkon dělené správy

Daňový subjekt - účastník řízení

Jméno, příjmení, název,    identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa   kontaktní,  adresa pro doručování,   předmět poplatkové povinnosti, výše uložené peněžité povinnosti

Daňový subjekt - účastník řízení, správce daně

15   let od ukončení vymáhání

Daňové řízení –    správní poplatky

Daňový subjekt - účastník řízení

Jméno, příjmení, název,    identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa   kontaktní,  adresa pro doručování,   předmět poplatku,  výše přeplatku či   nedoplatku

Daňový subjekt - účastník řízení, správce daně

V   rámci řízení

Vystavení potvrzení o bezdlužnosti

Žadatel

Jméno,   příjmení, název, identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, adresa   kontaktní,  adresa pro doručování,   evidence platebních poviností

Žadatel, pracovník MMK

V   ramci řízení

Zajišťování   agendy vymáhání pohledávek - byty

Dlužník

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa   trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

Dlužníci, soud, soudní exekutor, pracovník MMK

15   let od ukončení vymáhání

Příprava materiálů města pro orgány města

Žadatel

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa   trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

Žžadatel, orgány města

V   ramci řízení


Oddělení rozpočtů


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů osobních údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Záverečný   účet

Příjemci   dotací a příspěvků

Název,   IČ popř. Příjmení a jméno

Veřejnost   - (prezentováno v rámci závěrečného účtu)

10   let

Oběh účetních dokladů,   realizace

požadavků   jednotlivých odborů

MMK

Účastníci   řízení

Adresní   a identifikační údaje, případně číslo bankovního účtu

Nejsou

10   -20let

Vyřízení   žádostí o bezúroční zápůjčky

Žadatel   o zápůjčku

Jméno,   příjmení, RČ, adresa trvalého pobytu, číslo bankovního účtu, adresa pro   doručování

Žadatel,   orgány města + veřejnost v rámci veřejného projednání žádosti zastupitelstvem

15   let od navrácení zápůjčky


Oddělení účtárny


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů osobních údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Evidence   poplatků, nedoplatků a pokut

Poplatníci,   účastníci řízení

Adresní   a identifikační údaje

OE+daný   odbor (správce poplatku)

10-20   let

Oběh účetních dokladů,   realizace

požadavků   jednotlivých odborů

MMK

Účastníci   řízení

Adresní   a identifikační údaje, případně číslo bankovního účtu

Nejsou

10-20   let


Odbor ekonomický