Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro úhradu neuhrazených závazků prostřednictvím uživatelského rozhraní Portálu občana města Karviné.


Čl. I. – Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky vydává statutární město Karviná se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24, Karviná-Fryštát, IČO: 00297534 (dále i „Město“), za účelem úpravy práv a povinností Města a občanů (nebo i „Poplatníků“) v souvislosti s prováděním bezhotovostních plateb Městu na základě právních předpisů a obecně závazných vyhlášek Města prostřednictvím platební brány Portálu občana města Karviné.

2. Informační portál občana je městem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://portalobcana.karvina.cz.cz/ (dále „Portál občana“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále „webové rozhraní “).

Čl. II. – Popis nabízené služby a registrace

1. Předmětem plnění je úhrada závazků Poplatníků vůči Městu bezhotovostní transakcí realizovanou přes platební bránu prostřednictvím webového rozhraní.

2. Služba je nabízena registrovaným i neregistrovaným uživatelům.

3. Registrovaní uživatelé mohou hradit své závazky na stránce "Osobní účet", na které se zobrazují závazky registrovaného Poplatníka, nebo na stránce "Platební portál" na základě vyhledání závazku po zadání variabilního symbolu nebo čísla občanského průkazu a data narození.

4. Neregistrovaní uživatelé mohou hradit závazky pouze na stránce "Platební portál" na základě vyhledání závazku po zadání variabilního symbolu nebo čísla občanského průkazu a data narození.

Čl. III. – Platební podmínky

1. Informace o konkrétní výši předepsané transakce zjistí Poplatník na stránce „Osobní účet" nebo "Platební portál".

2. Celková výše předepsané částky může být uhrazena Poplatníkem jednorázově nebo opakovanými transakcemi.

3. Úhrady platební kartou jsou realizovány platební bránou společnosti Global Payments Europe (GPwebpay), která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává Poplatník pomocí zabezpečeného kanálu společnosti.

4. Úhrady jsou prováděny ve měně CZK – Koruna česká.

Čl. IV. – Reklamace služeb

1. K hlášení reklamace lze využít e-mailovou adresu epodatelna@karvina_cz, kde mohou být zasílány reklamace týkající se chybně provedených plateb. V případě technických problémů při platbě lze využít e-mail informatika@karvina_cz.

2. Poplatník je v případě reklamace povinen o tom písemně (e-mailem) informovat Město. V oznámení popíše co nejpodrobněji důvod reklamace. Město pak do pěti pracovních dnů bude Poplatníka informovat o dalším postupu ve vyřizování reklamace. V ostatním se reklamace řídí platnými zákony.

Čl. V. – Ochrana osobních údajů

1. Údaje, které zadává Poplatník do systému, jsou nezbytné pro jeho identifikaci a jsou použity výhradně k realizaci platby, včetně nezbytných účetních operací, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Poplatníkem.

2. Výše uvedená data týkající se Poplatníka jsou zpracovávána a uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky.

3. Podmínky zpracování osobních údajů jsou detailně uvedeny na stránce https://www.karvina.cz/magistrat/ochrana-osobnich-udaju.

Čl. VI. – Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah mezi Městem a Poplatníkem se řídí právním řádem České republiky.

2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 31. 3. 2022.

3. Město si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

4. Každá nová verze obchodních podmínek je označena datem účinnosti a je dostupná přes webové rozhraní Portálu občana.

5. Pokud některá ustanovení obchodních podmínek ztratí svou platnost, zůstávají ostatní nedotknutá ustanovení v platnosti a pro takto vzniklou mezeru se použije smysl a účel odpovídající ustanovení platných právních předpisů České republiky.