Návrh změny č. 2 Územního plánu Petrovice u Karviné

ZM2_A.2 Hlavní výkres.jpg Zveřejnění návrhu změny č. 2 Územního plánu Petrovice u Karviné, včetně vyhodnocení vlivů  návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, určený pro společné projednání.


Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování pořizuje pro obec Petrovice u Karviné změnu č. 2 Územního plánu Petrovice u Karviné a zveřejňuje zpracovaný návrh změny č. 2 Územního plánu Petrovice u Karviné, včetně vyhodnocení vlivů  návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, určený pro společné projednání s dotčenými orgány, s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, s obcí Petrovice u Karviné a se sousedními obcemi, s oprávněnými investory  a s veřejností, podle ustanovení § 55 odst. 2 a s použitím § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  (stavební zákon).

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uplynutí této lhůty se nepřihlíží.

K nahlédnutí na následujících odkazech:

Oznámení-veřejná vyhláška.pdf, soubor typu pdf, (218,28 kB)

Návrh změny č. 2 Územního plánu Petrovice u Karviné:

ZM2 - textová část UP Petrovice-výrok.pdf.pdf, soubor typu pdf, (805,46 kB)

ZM2_A.1 Výkres základního členění území-legenda.pdf.pdf, soubor typu pdf, (651,36 kB)

ZM2_A.1 Výkres základního členění území.pdf.pdf, soubor typu pdf, (2,43 MB)

ZM2_A.2 Hlavní výkres.pdf.pdf, soubor typu pdf, (4,15 MB)

ZM2_A.2 Hlavní výkres-legenda.pdf.pdf, soubor typu pdf, (1,04 MB)

ZM2_A.2 Hlavní výkres-vypínací.pdf.pdf, soubor typu pdf, (1,98 MB)

ZM2_A.3 Výkres dopravní infrastruktury.pdf.pdf, soubor typu pdf, (4,55 MB)

ZM2_A.3 Výkres dopravní infrastruktury-legenda.pdf.pdf, soubor typu pdf, (1,19 MB)

ZM2_A.4 Výkres technické infrastruktury - vodního hospodářství.pdf.pdf, soubor typu pdf, (4,33 MB)

ZM2_A.4 Výkres technické infrastruktury - vodního hospod.-legenda.pdf.pdf, soubor typu pdf, (1,84 MB)

ZM2_A.5 Výkres technické infrastruktury-energetiky a el.komunikací.pdf.pdf, soubor typu pdf, (4,44 MB)

ZM2_A.5 Výkres tech.infrastruktury-energetiky a el.komun.-legenda.pdf.pdf, soubor typu pdf, (2,16 MB)

ZM2_A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf.pdf, soubor typu pdf, (2,2 MB)

ZM2_A.6 Výkres veřejně prospěš.staveb,opatření a asanací-legenda.pdf.pdf, soubor typu pdf, (4,44 MB)

Odůvodnění:
ZM2 - textová část UP Petrovice-odůvodnění.pdf.pdf, soubor typu pdf, (7,13 MB)

ZM2-text.část UP Petrovice-odůvod.příloha č. 2 text s vyznač. změn.pdf.pdf, soubor typu pdf, (948,17 kB)

ZM2 UP Petrovice - vyhodnocení vlivů na URÚ.pdf.pdf, soubor typu pdf, (1,23 MB)

ZM2 UP Petrovice - vyhodnocení vlivů na URÚ - SEA.pdf.pdf, soubor typu pdf, (7,96 MB)

ZM2 UP Petrovice - vyhodnocení vlivů na URÚ - NATURA.pdf.pdf, soubor typu pdf, (3,23 MB)

ZM2_B.1 Koordinační výkres.pdf.pdf, soubor typu pdf, (597,23 kB)

ZM2_B.1 Koordinační výkres-legenda.pdf.pdf, soubor typu pdf, (2,2 MB)

ZM2_B.1 Koordinační výkres-vypínací.pdf.pdf, soubor typu pdf, (6,61 MB)

ZM2_B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf.pdf, soubor typu pdf, (2,95 MB)

ZM2_B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu-legenda.pdf.pdf, soubor typu pdf, (4,73 MB)

ZM2_B.3 Výkres širších vztahů.pdf.pdf, soubor typu pdf, (934,52 kB)

ZM2_B.3 Výkres širších vztahů-legenda.pdf.pdf, soubor typu pdf, (3,94 MB)